UPORABNIŠKA POGODBA


POZOR! ČE STE ZAČELI IGRATI IN/ALI NALAGATE TER KOPIRATE KLIENTSKI DEL IGRE IN/ALI IGRO UPORABLJATE NA KAKRŠEN KOLI DRUG NAČIN, S TEM POTRJUJETE SVOJE SOGLASJE S POGOJI UPORABE BREZ KAKRŠNIH KOLI OMEJITEV.
V primeru, da vam (uporabniku) je v skladu z zakoni vaše države prepovedano prejemati igralne storitve na spletu ali obstajajo druge zakonodajne omejitve, igre ali posameznih storitev v igri nimate pravice uporabljati in se zavezujete, da boste igro ali tovrstne storitve takoj prenehali uporabljati.
Ti pogoji uporabe (dalje v besedilu pogodba) urejajo razmerja med ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED, dalje v besedilu imetnik pravic, in fizično osebo – uporabnikom igre (dalje v besedilu uporabnik).
1. Splošne določbe.
1.1. Veljavnost te pogodbe velja za igroMy Lands: black gem hunting  (kratko MyLands)(dalje v besedilu igra), ki jo je imetnik pravic namesti na svojih spletnih virih in/ali spletnih virih drugih oseb na osnovi ustreznih pogodb (dalje v besedilu partnerji).
1.2. Neločljiva priloga pogodbe so Pravila igre, v primeru, da se uporabniku v uporabo preda programska oprema, potrebna za uporabnikovo sodelovanje v igri, je takšna neločljiva priloga tudi licenčna pogodba. V celoti so ti dokumenti polno besedilo uporabniške pogodbe, ki določa medsebojno razmerje med uporabnikom in imetnikom pravic.
1.3. Ekskluzivne lastninske pravice do igre pripadajo Elyland d.o.o. (dalje v besedilu lastnik ekskluzivnih lastninskih pravic), imetniku pravic. Lastnik ekskluzivnih lastninskih pravic je predana pravica do uporabe igre na področju določenih držav (dalje v besedilu področje) v skladu z normami veljavne zakonodaje področja.
Uporabnik nima pravice uporabiti katere koli sestavne dele igre izven igre in igralnega procesa brez pisnega soglasja lastnika ekskluzivnih lastninskih pravic.
1.4. Uporabnik razume, soglaša in sprejema pogoje o tem, da vse pravice do uporabe igre, vključno s katerimi koli komponentami igre, vendar ne omejeno z njimi, igralnimi junaki, igralnimi predmeti in dodatki, igralnim plačilnim sredstvom, znotrajigralnimi vrednostmi, grafičnimi podobami, fotografijami, animacijami, video podobami, video filmi, zvočnimi zapisi, zvočnimi učinki, glasbo, besedilom igre in drugimi komponentami igre, pripadajo lastniku ekskluzivnih lastninskih pravic, če ni drugače navedeno v pogodbi ali v sami igri.
Uporabnik razume, sprejema in soglaša, da je vsak element igre, predvsem pa kateri koli junaki, sestavni del igre z določenim naborom funkcij in možnosti v igri, ne glede na to, da je uporabniku v času realizacije igralnega procesa in sodelovanja v igri dovoli upravljanje takšnih igralnih junakov, vključno z razvojem takšnih junakov med igro in v procesu igre ter takšno upravljanje in razvoj junaka v igri ne more biti pri nobenih okoliščinah ocenjeno kot prenos in/ali odstopanje lastninske pravice za danega igralnega junaka s strani lastnika ekskluzivnih lastninskih pravic na uporabnika, kot tudi ne more biti ocenjeno takšno upravljanje in razvoj osebe v igri kot avtorstvo uporabnika glede igralnega junaka in/ali soavtorstvo uporabnika in lastnika ekskluzivnih lastninskih pravic glede igralnega junaka.
Uporabnik jamči, da ima vso pooblastilo za sklenitev te pogodbe. V primeru, da uporabnik ni polnoleten, jamči, da je samostojno pridobil potrebno dovoljenje v obliki, ki jo zahteva zakonodaja, od svojih staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.
Uporabnik jamči, da so informacije o minimalnih zahtevah glede strojne in programske opreme, ki jo uporabnik potrebuje za uporabo igre, predhodno predložene. Uporabnik potrjuje svojo seznanjenost s takšnimi zahtevah in prisotnosti strojne in programske opreme, ki je potrebna za uporabo igre.
1.5. Termini, uporabljeni v tej pogodbi:
Igra: interaktivna računalniška spletna igra, ki je program za osebni računalnik. Igra se nahaja na Virih Imetnika pravic. Administriranje in oskrbovanje igre, pa tudi omogočanje dostopa uporabnikom do igre izvaja imetnik pravic ali druga oseba na podlagi pisne pogodbe z imetnikom pravic.
Sodelovanje uporabnikov v igri poteka v interaktivnem (online) režimu prek priklopljenosti uporabnika prek svetovnega internetnega omrežja na vire imetnika pravic in prek namestitve klientskega dela igre na uporabnikovem osebnem računalniku ali brez tovrstne namestitve.
Uporabnik igre je fizična oseba, ki sodeluje v igri in je končni prejemnik storitev ter dodatnih storitev.  
Storitve: imetnik pravic uporabniku dovoli dostop do sodelovanja v igri, uporabi njenih možnosti in storitev pod pogoji, določenimi s to pogodbo, ter zagotavlja proces igre. Imetnik pravic uporabniku nudi storitve le v času sodelovanja uporabnika v igri.
Dodatne storitve: dodatne posebne možnosti igre, ki jih uporabnik pridobi v zameno za plačilo pod pogoji, ki jih določa ta pogodba. Dodatne storitve niso nujen pogoj sodelovanja uporabnika v igri in se uporabniku nudijo z namenom, da pridobi dodatne možnosti igre izven okvirov storitev. Dodatne storitve se nudijo na zahtevo in željo uporabnika. Dodatne storitve sestavlja igralno plačilno sredstvo, ki ga uporabnik pridobi (z virov imetnika pravic), in igralnih vrednosti, ki jih lahko uporabnik pridobi le v času sodelovanja v igri.
Imetnik pravic ne krije stroškov, povezanih s plačilom dodatnih storitev s strani uporabnika, in uporabniku takšnih stroškov ne nadomešča.
V času izvajanja beta testiranja (testne uporabe igre) je mogoče, da dodatne storitve uporabnikom niso na voljo, o čemer so uporabniki obveščeni z objavo informacij na spletni strani igre.
Klientski del igre: programska oprema, v vrsti primerov potrebna za sodelovanje uporabnika v igri, ki jo le-ta pridobi od imetnika pravic. Klientski del igre namesti uporabnik samostojno na osebnem računalniku. Gre za program za osebni računalnik, do katerega ima ekskluzivne pravice imetnik pravic.
Pravila igre: priloga k uporabniški pogodbi, ki ureja pravila sodelovanja in vedenja uporabnika v igri, omejitve v dejanjih uporabnika v igri. Upoštevanje pravil igre je nujen pogoj za sodelovanje uporabnika v igri, prav tako pa za pridobitev storitev in dodatnih storitev s strani uporabnika. Pravila igre lahko imetnik pravic kadarkoli brez predhodnega obvestila uporabniku. O takšnih spremembah imetnik pravic uporabnika obvešča z objavo informacij na spletni strani igre. Nadaljevanje sodelovanja v igri po spremembah pravil pomeni, da se uporabnik s takšnimi spremembami strinja.
Licenčna pogodba: priloga k uporabniški pogodbi (v primeru, da se uporabniku preda v uporabo programska oprema, potrebna za sodelovanje uporabnika v igri), ki ureja pogoje in način uporabe klientskega dela igre s strani uporabnika. Upoštevanje pogojev licenčne pogodbe je nujen pogoj za sodelovanje uporabnika v igri, pa tudi, da uporabnik pridobi dodatne storitve.
2. Predmet pogodbe
2.1. Imetnik pravic nudi neomejenemu krogu oseb dostop do igre, storitev imetnika pravic znotraj igre, pa tudi do dodatnih storitev pod pogoji te pogodbe.
Fizična oseba, ki želi pridobiti dostop do igre od trenutka sprejema te pogodbe, je uporabnik igre in ima pravice ter izpolnjuje obveznosti, predvidene s to pogodbo.
2.2. Obveznosti imetnika pravic
2.2.1. Pod pogoji, navedenimi v tej pogodbi, uporabniku nudi možnost sodelovanja v igri, zagotavlja proces igre, uporabnik pa prejema storitve imetnika pravi, med drugim tudi dodatne storitve.  
2.2.2.  Uporabniku omogoča komunikacijske storitve v igri, tj. možnost uporabe klepetov v igri, če le-ti obstajajo.
2.2.3. Uporabnika z objavljanjem informacij na spletni strani igre obvešča o spremembah pogojev te pogodbe.
2.2.4. Uporabi nudi možnost pridobivanja (prenosa) klientskega dela igre prek spleta s spletne strani igre ali spletnih strani partnerjev, pa tudi prek drugih nosilcev, če tako za sam proces igre zahteva klientski del igre.
2.3. Pravice imetnika pravic
2.3.1. Kadarkoli, med drugim tudi v obdobju izvajanja beta testiranja (testne uporabe igre, forumov igre) enostransko v času, ustreznem za imetnika pravic, omeji, razširi, spremeni ali prekine nudenje storitev in dodatnih storitev brez predhodnega obvestila uporabniku.
2.3.2. Upravlja igro in procese igre ter jih spreminja po svoji volji. Kadarkoli lahko ustavi ali spremeni tok procesa igre in pogoje brez predhodnega obvestila uporabniku.
2.3.3. Kadarkoli lahko spremeni ali izbriše katero koli informacijo, ki jo je uporabnik namestil na virih imetnika pravic, vključno z uporabnikovimi izjavami in objavami.
2.3.4. Kadarkoli lahko ustavi, omeji in/ali prekine nudenje storitev in dodatnih storitev pod pogoji te pogodbe, vključno s primerom, ko uporabnik ne spoštuje pogojev te pogodbe in/ali če imetnik pravic utemeljeno sumi, da gre za nepravilno uporabo podatkov s strani uporabnika. Prav tako ima imetnik pravic pravico, da uporabnika opozori na kršitev pogodbenih pogojev, objavlja na svojih virih, med drugim tudi v ustrezni igri, pripombe uporabniku z navedbo uporabnikovega imena in/ali začasno ali stalno blokira dostop uporabnika do igre ali prekine (izniči) pogodbo. Obvestilo o prekinitvi pogodbe se uporabniku pošlje po elektronski pošti z naslova imetnika pravic support_si@elyland.net na uporabnikov naslov, naveden v evidenci.
V primeru dolge neaktivnosti uporabnika ima imetnik pravic pravico, da prekliče evidenčni vpis uporabnika.
2.3.5. Za zbiranje statističnih podatkov in identifikacijo uporabnikov igre spremlja, zbira in hrani informacije, med drugim tudi IP naslove uporabnikovega dostopa do igre.
2.3.6. Uporabnikom samostojno kot tudi s pomočjo tretjih oseb, pošilja sporočila informacijskega ali tehničnega značaja, med drugim tudi povezane z igro (dalje v besedilu sporočila). Uporabnik soglaša s tem, da bo prejemal tovrstna sporočila in soglaša s tem, da le-ta niso neželena pošta.
S tem, ko uporabnik sprejme pogoje te pogodbe, daje svoje soglasje za prejemanje sporočil, ki se tako štejejo kot predhodno naročena s strani uporabnika.
Uporabnik ima pravico, da ustavi prejemanje takšnih sporočil na način, predviden v točki 2.5.1. te pogodbe.
2.3.7. V času procesa igranja lahko daje pripombe uporabnikom, jih opozarja, obvešča in informira o nespoštovanju pravil igre s strani uporabnikov ali drugih pogojih te pogodbe. Navodila imetnika pravic so za uporabnike zavezujoča in jih morajo izpolnjevati. 2.3.8. Kadarkoli lahko spreminja, dopolnjuje in prilagaja igro, katerega koli od njenih delov, vključno s klientskim delom igre, ne da bi o tem uporabnika predhodno obvestil. Tako ima uporabnik le možnost sodelovanja v igri in njeni tekoči verziji.
2.3.9. Uporabi lahko vse ukrepe, ki jih predvideva zakonodaja Kipar in/ali mednarodno pravo za zaščito lastnih pravic glede igre.
2.3.10. V primeru ustavitve, omejitve, prekinitve nudenja dodatnih storitev in/ali storitev uporabniku lahko obnovi nudene storitve in/ali dodatne storitve pod pogoji predčasnega deblokiranja uporabnikovega igralnega računa.
2.3.12. Za oglaševanje in promocijo imetnik pravic ima pravico navesti v igri statistične informacije glede velikosti igralnega plačilnega sredstva, ki so ga zbrali in / ali dvignili uporabnike preko plačnih virov (strežnikov) imetnika pravic – in sicer informacije glede logina uporabnika, zneska igralnega plačilnega sredstva (zbranega in / ali pridobljenega) in obdobja, za katero so na voljo take informacije.
2.3.13. Z namenom optimizacije Sredstev Imetnika pravic, on-le ima pravico kadarkoli za določen ali nedoločen čas narediti združitev ustreznih jezikovnih območij, o čemer se bodo Uporabniki obveščevali preko namestitve informacije vc Igri. S takšno združitvijo jezikovnih območij se prazniki, čas Vira (strežnika), plačilni sistemi, slike svetovalcev in t. d. ostajajo ustrezajoči tistim jezikovnim območjam, kjer se bo znašel Uporabnik-preseljenec po združitvi jezikovnih območij. V trenutku neposredne združitve jezikovnih območij se ustvarja login Uporabnika-preseljenca na sprejemnom območju, če je takšen login prost, če pa je zaseden, se pa po potrebi skrajša do 9 simbolov, potem pa se ob koncu pripiše _”ime območja” (na primer, Resonator_si).
2.4. Omejitev odgovornosti imetnika pravic
2.4.1. Uporabnik uporablja vire imetnika pravic, vključno s klientskim delom igre, na lastno odgovornost in tveganje. Uporabnik/ca sam/sama odgovarja za kompatibilnost in pravilno delovanje programske opreme lastnega osebnega računalnika.
2.4.2. Imetnik pravic nase ne prevzema odgovornosti za mogoča nezakonita dejanja uporabnika.
2.4.3. Imetnik pravic nase ne prevzema odgovornosti za uporabnikove zahteve, izvedene ali objavljene na virih imetnika pravic. Imetnik pravic prav tako ne odgovarja za uporabnikovo vedenje na virih imetnika pravic, vključno z vedenjem, značajem in ideologijo igralnih junakov, ki jih upravlja uporabnik, postopke igralnih junakov v igri, nespoštljiv odnos do drugih uporabnikov ali igralnim junakom.
2.4.4. Imetnik pravic ne odgovarja za izgubo možnosti dostopa do svojega igralnega računa s strani uporabnika oz. evidenčnega zapisa uporabnika v igri (izgubo uporabniškega imena, gesla ali drugih informacij, potrebnih za uporabnikovo sodelovanje v igri).
2.4.5. Imetnik pravic ni odgovoren za nepravilno, netočno in nekorektno navedbo svojih podatkov s strani uporabnika pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletni strani imetnika pravic.
2.4.6. Imetnik pravic ni odgovoren za izgubo igralnih vrednosti, ki jih je uporabnik pridobil od imetnika pravic kot rezultat nudenja storitev oz. dodatnih storitev.
2.4.7. Imetnik pravic ni odgovoren za uporabnikov dostop do spleta, za kakovost storitev ponudnika interneta, s katerim ima uporabnik sklenjeno pogodbo o nudenju dostopa do internetnega omrežja.
2.4.8. Imetnik pravic ni odgovoren za pojav neposredne ali posredne škode, ki jo je uporabnik ali tretja oseba utrpel zaradi:
uporabe ali nezmožnosti uporabe virov imetnika pravic;
nesankcioniranega dostopa katere koli tretje osebe do uporabnikovih osebnih podatkov, vključno z evidenčnim vpisom uporabnika in osebnim uporabnikovim računom v igri;
Izjave ali vedenja katere koli tretje osebe na virih imetnika pravic.
2.4.9. Imetnik pravic ne jamči, da:
bo igra zadovoljila uporabnikove zahteve;
bo proces igre na virih imetnika pravic, pa tudi storitve in dodatne storitve, na voljo stalno, hitro, zanesljivo in brezhibno;
bodo rezultati, ki se jih lahko pridobi z uporabo igralnih servisov, storitev in dodatnih storitev brezhibni;
bodo kakovost igralnega procesa, katere koli storitve, dodatne storitve in informacije, ki bodo pridobljene z uporabo servisa igre, ki je na voljo na virih imetnika pravic, ustrezale uporabnikovim pričakovanjem.
2.4.10. Imetnik pravic ni obvezan uporabniku predložiti kakršna koli potrdila, ki dokazujejo kršenje pogodbenih pogojev s strani uporabnika, zaradi katerih je bila uporabniku zavrnjena uporaba storitev, dodatnih storitev oz. je bil zmanjšan in/ali omejen obseg takšnih storitev.
2.4.12. V kakršnih koli drugih okoliščinah je odgovornost imetnika pravic omejena z višino denarnih sredstev, ki jih je uporabnik vplačal za dodatne storitve imetnika pravic.
2.5.Pravice in obveznosti uporabnika
2.5.1. Uporabnik ima ob upoštevanju pogodbenih pogojev pravico:
imeti na voljo dostop do virov imetnika pravic, vključno z igro in spletno stranjo igre;
po potrebi za uporabo igre brezplačno prejemati (prenašati) klientski del igre z virov imetnika pravic ali drugih, s to pogodbo dovoljenih sredstev;
brezplačno, razen v primerih sodelovanja v igri za sredstva, za katera je predvideno plačilo naročnine in nudenja dodatnih storitev, sodelovati v procesu igre; informacije o sredstvih, za uporabo katerih je v igri predvideno plačilo naročnine, se objavljajo na spletni strani imetnika pravic.
za plačilo prejemati dodatne storitve igre pod pogoji, predvidenimi s to pogodbo;
objavlja informacije, jih deli z ostalimi uporabniki igre na spletni strani igre prek forumov in interne pošte;
sodeluje v natečajih, tekmovanjih in akcijah, ki jih izvaja imetnik pravic in so povezani z igro, in sicer na način, ki ga predvidevajo pogoji takšnih natečajev, tekmovanj in akcij;
se na imetnika pravic obračati z zahtevki, povezanimi s sklenitvijo in izpolnjevanjem te pogodbe.
ustaviti prejemanje sporočil tako, da izvede naslednja dejanja: po povezavi, ki je navedena v vsakem takšnem sporočilu vstopi in izbere opcijo zavrnitve prejemanja sporočil.
2.5.2. Uporabnik je obvezan:
v igri, v centru podpore za uporabnike, v razdelku z novicami spletne strani igre, na forumih, v klepetih in v tistih razdelkih spletne strani igre, v katerih lahko uporabnik pusti besedilna sporočila, uporabiti ustrezen jezik spletne strani (jezik, ki ustreza jezikovnemu področju).
upoštevati pogoje te pogodbe, vključno s pravili igre in licenčno pogodbo brez kakršnih koli omejitev;
Pri registraciji v igri na sredstva imetnika pravic navajati verodostojne informacije;
imetniku pravic posredovati informacije o vseh bodočih spremembah registracijskih podatkov, vključno, vendar ne omejeno s spremembo elektronske pošte;
da ne bo kršil intelektualne lastnine imetnika pravic v zvezi z igro in/ali kakršnih koli komponent igre in/ali virov imetnika pravic;
samostojno izvajati ukrepe, ki zagotavljajo varnost njegovih podatkov v igri, gesel in preprečujejo nesankcionirano uporabo teh podatkov s strani tretjih oseb. V primeru da uporabnik utemeljeno meni, da je tretja stran prejela dane informacije ali jih lahko pridobijo, mora uporabnik o tem takoj obvestiti imetnika pravic in spremeniti svoje podatke oz. za to prositi imetnika pravic;
izpolnjevati navodila imetnika pravic, predvsem, če je takšna navodila imetnik pravic dal uporabniku ali skupini uporabnikov v igri, v centru podpore za uporabnike, v razdelku novic spletne strani igre, na forumu imetnika pravic in v tistih razdelkih spletne strani igre, v katerih lahko uporabnik objavlja besedilne zapise in/ali dodaja grafične, avdio in video materiale. V primeru da uporabnik ne izpolni takšnih navodil imetnika pravic, ima slednji pravico ustaviti, omejiti ali prekiniti storitve in/ali dodatne storitve takšnemu uporabniku;
na zahtevo imetnika pravic sporočiti svoje osebne podatke, vključno s priimkom, imenom in kontaktnimi podatki;
na zahtevo imetnika pravic potrditi točnost podatkov uporabnika, med drugim tudi osebnih;
jamčiti, da ima vsa potrebna pooblastila za sklenitev te pogodbe. V primeru da uporabnik ni polnoleten, je obvezan samostojno pridobiti potrebno dovoljenje svojih staršev ali zakonitih predstavnikov v obliki, ki jo zahteva zakonodaja.
Druge pravice imetnika pravic in obveznosti uporabnika predvidevajo pravila igre, licenčne pogodbe, pa tudi poglavje 2.6 Dodatne plačljive storitve v tej pogodbi.
2.6. Dodatne plačljive storitve.
2.6.1.  Na željo uporabnika mu imetnik pravic nudi dodatne storitve, ki uporabniku omogočajo uporabo dodatnih, razširjenih in posebnih opcij igre.
2.6.2. Za trenutek nudenja dodatnih storitev s strani imetnika pravic se šteje trenutek, ko uporabnik plača pridobitev dodatne storitve s pomočjo igralnega plačilnega sredstva, navedenega na spletni strani imetnika pravic. Denarna sredstva, ki jih za dodatno storitev plača uporabnik, imetnik pravic svojim uporabnikom ne vrača.
2.6.3. Če se je uporabnik odločil uporabiti dodatne storitve, je obvezan v informacijski datoteki uporabnika navesti svoj priimek, ime, leto rojstva in druge informacije, ki imetniku pravic po potrebi omogoča identifikacijo konkretne fizične osebe z dano registracijo uporabnika v igri. Uporabnik sam nosi odgovornost za pravilnost, popolnost, verodostojnost in korektnost navedbe svojih osebnih podatkov.
2.6.4. Seznam in cena dodatnih storitev na spletni strani objavi izključno imetnik pravic.
Načine in pogoje pridobitve igralnega plačilnega sredstva prav tako objavlja izključno imetnik pravic na svoji spletni strani.
2.6.5.Za trenutek plačila dodatne storitve se šteje knjiženje denarnih sredstev na tekoči račun imetnika pravic. Po knjiženju denarnih sredstev uporabnika na tekočem računu imetnika pravic se le-ta zamenjajo v igralno plačilno sredstvo. Menjava poteka po tečaju in formuli, ki jo določi imetnik pravic in je objavljena na spletni strani imetnika pravic. Pridobljeno igralno denarno sredstvo imetnik pravic nakaže na uporabnikov račun, ki se odpre in namesti na spletni strani imetnika pravic.
2.6.6. Pri izvajanju plačil igralnega plačilnega sredstva se uporabnik obvezuje, da bo upošteval plačilna navodila glede načina in vrste plačila, med drugim tudi glede pravil vnosa sporočila in številke kratkih besedilnih sporočil (SMS), vključno z načinom naslovnih in velikih črk, številk in jezika vnosa. Knjiženje igralnega plačilnega sredstva na osebni uporabnikov račun se jamči v primeru izpolnitve priloženih navodil in pogojev plačila. Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za pravilnost izpolnjevanja pogojev izvajanja plačila za dodatne storitve s strani uporabnika, saj tega imetnik pravic ne more nadzorovati.
Kakršne koli spremembe v pogodbi, ki jih je naredil imetnik pravic enostransko, začnejo veljati z naslednjim dnem od datuma, ko je imetnik pravic takšne spremembe objavil v igri in/ali na spletni strani imetnika pravic.
Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za pravilnost izvajanja dejanj s strani uporabnika pri dvigu igralnih plačilnih sredstev s plačilnih virov (strežnikov) imetnika pravic, saj nad tem nima nadzora.
Glede vprašanj pravil in načina uporabe plačilnih sistemov za izvajanje izplačila igralnega plačilnega sredstva uporabniku se morate obrniti na pravne osebe – nosilce takšnih plačilnih sistemov. Imetnik pravic uporabnikom ne pojasnjuje vprašanj, povezanih s pravili in načinom uporabe takšnih plačilnih sistemov, niti ne daje nadomestila za denarna sredstva uporabniku, ki je opravil operacije nakazila denarnih sredstev za plačilo igralnega plačilnega sredstva prek plačilnih sistemov, če so bila takšna plačila izvedena s kršenjem pravil, ki jih določa plačilni sistem in zaradi česar imetnik pravic denarnih sredstev ni prejel.
2.6.7. V tem primeru, če je zaradi tehnične napake ali napake v delovanju igre ali zavednih dejanj uporabnika le-ta prejel dodatne storitve brez plačila in/ali z nepopolnim plačilom in/ali zaradi ne-odtegljaja igralnega plačilnega sredstva z uporabnikovega osebnega računa na račun plačila takšnih dodatnih storitev, ima imetnik pravic pravico zadržati vrednost prejetih dodatnih storitev, ki jih je uporabnik posledično prejel, iz naslednjih prejemkov denarnih sredstev s strani uporabnika, ne glede na to, v kakšne namene so bila ta denarna sredstva namenjena.
2.6.8. Uporabnik je obvezan hraniti dokumente, ki dokazujejo njegovo plačilo za dodatne storitve, ves čas sodelovanja v igri in, če imetnik pravic takšne dokumente zahteva, mu jih mora posredovati.
2.6.9. Uporabnik je obvezan samostojno spremljati stanje osebnega računa.
2.6.10. Dodatne plačljive storitve nudi izključno imetnik pravic ali druga oseba po njegovih navodilih. V primeru pojava spornih, nejasnih situacij ali v primeru pošiljanja uporabniku kakršnih koli ponudb katere koli tretje osebe, povezanih s plačilom storitev, ali dodatnih storitev v igri ali objavo takšnih storitev in ponudb na spletu, razen ponudb, ki so objavljene po pisnem dovoljenju imetnika pravic (dalje v besedilu ponudbe), je uporabnik o takšnem dejstvu obvezan takoj sporočiti imetniku pravic. V primeru da je uporabnik v kršitev te določbe izvedel plačilo za navedeno ponudbo z uporabo podatkov, navedenih v takšni ponudbi (med drugim tudi kontaktnih podatkov in/ali kod), se uporabnikove reklamacije glede ne-prejemka igralnih plačilnih sredstev na uporabnikov osebni račun ne sprejemajo in jih imetnik pravic ne nadomesti. 2.6.11. V primeru da bo imetnik pravic ugotovil, da uporabnik prejema storitve ali dodatne storitve znotraj igre s strani tretjih oseb (fizičnih in/ali pravnih), ki delujejo brez soglasja imetnika pravic, ima slednji pravico ustaviti, omejiti ali uporabniku prekiniti dostop do storitev ali dodatnih storitev.
2.6.12. Uporabnik jamči imetniku pravic, da ima pravico do uporabe izbranih plačilnih sredstev, ne da bi pri tem kršil zakonodajo Ukrajine in/ali zakonodajo druge države, državljan katere je uporabnik. Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za mogočo škodo, povzročeno tretjim osebam in/ali drugim igralcem igre, če uporabnik uporabi plačilna sredstva, ki mu ne pripadajo.
2.6.13. Imetnik pravic si pridrži pravico, da enostransko uporabniku ustavi ali prekine storitve, dodatne storitve in/ali omeji možnost, da uporabnik, da so uporabnikove operacije plačila dodatnih storitev poneverba (med drugim poneverba, goljufija) – dalje v besedilu operacije poneverjanja.
2.6.14. V primeru da imetnik pravic utemeljeno meni, da uporabnik izvaja nezakonita ali goljufiva dejanja, povezana s plačilom za dodatne storitve v igri in/ali dvigom igralnega plačilnega sredstva. Ima imetnik pravic pravico, da ustrezne informacije posreduje organom pregona v preverjanje.
2.6.15. Uporabnik je obvezan upoštevati zahteve zakonodaje Ukrajine in/ali zakonodaje druge države, državljan katere je uporabnik, pri plačilu za igralno plačilno sredstvo s pomočjo bančnih kartic.
2.6.16. Uporabnik soglaša, razume in sprejema dejstvo, da igra ni igra na srečo, igra za denar, natečaj in da nakup dodatnih storitev predstavlja njegovo voljo ter željo in ni nujen ali zavezujoč pogoj za sodelovanje v igri in procesu igre.
2.7. Končne določbe
2.7.1. V primeru da je uporabniku, v skladu z zakoni njegove države, prepovedano prejemati igralne spletne storitve ali obstajajo druge zakonodajne omejitve, vključno s starostnimi omejitvami dostopa do takšnih storitev, uporabnik nima pravice igro ali posamezne storitve v igri uporabljati. V tem primeru uporabnik sam odgovarja za uporabo igre na področju svoje države v skladu z lokalnimi zakoni.
2.7.2. To pogodbo lahko imetnik pravic spremeni brez kakršnega koli predhodnega obvestila. Kakršne koli spremembe v pogodbi, ki jih imetnik pravic enostransko opravi, začnejo veljati na naslednji dan, po dnevu, ko je imetnik pravic takšne spremembe objavil v igri in/ali na spletni strani imetnika pravic.
Uporabnik se obvezuje, da bo samostojno preverjal, ali je bila pogodba spremenjena. Neizvajanje seznanjanja s pogodbo in/ali spremenjeno redakcijo pogodbe ne more biti osnova za neizpolnjevanje obveznosti in nespoštovanja omejitev, določenih s pogodbo, s strani uporabnika.
2.7.3. Neveljavnost ene ali več določb pogodbe, ki je priznana s splošno sprejetim načinom veljavnim sklepom sodišča, za strani ne pomeni, da je pogodba v celoti preklicana. V primeru priznanja ene ali več določb pogodbe za neveljavne se strani obvezujeta, da bosta izpolnjevali nase prevzete pogodbene obveznosti, ki so maksimalno blizu tistim, ki sta jih strani razumeli ob sklenitvi in/ali uskladitvi sprememb pogodbe.
2.7.4. Uporabnik soglaša s tem, da lahko imetnik pravic prosi, zbira in hrani, ob upoštevanju, uporabnikove osebne informacije o imenu, kontaktnih telefonih ali naslovih elektronske pošte ali drugih sredstev elektronske komunikacije, pa tudi v primerih, ko uporabnik uporablja dodatne storitve – podatki o podatkih za plačilo uporabnika, med drugim tudi o kreditnih ali debetnih karticah in drugih plačilnih sredstvih.
Uporabnik izraža svoje soglasje s tem, da bodo z uporabnikovega računalnika samodejno posredovane takšne informacije, kot je IP naslov, vrsta brskalnika, čas dostopa, pa tudi druge informacije, ki identificirajo uporabnika, in se bodo hranile na strežniku imetnika pravic.
2.7.5. Ko uporabnik sprejme pogoje te pogodbe, potrdi, da je pravno in poslovno sposoben in ima pravico skleniti to pogodbo. Uporabnik jamči, da je oprema, ki jo uporablja, zadostna in pravilno delujoča za igranje igre.
2.7.6.Glede oblike sklenitve te pogodbe velja zakonodaja države imetnika ekskluzivnih pravic, in sicer norme Civilnega zakonika Ukrajine, ki urejajo način in pogoje sklenitve javne pogodbe (633. čl. Civilnega zakonika Ukrajine), pogodbe o priključitvi (634. čl. Civilnega zakonika Ukrajine). Uporabnik ne more kršiti lokalnih zakonov tiste države, katere rezident je. Uporabnik samostojno prevzema odgovornost za neupoštevanje takšnih norm z njegove strani.
2.7.7. Pogodba se v vprašanjih in pogojih, ki niso določeni s to pogodbo, ureja v skladu z veljavno zakonodajo države imetnika ekskluzivnih pravic – Ukrajine.
2.7.8. Uporabnik lahko v roku dveh tednov od dneva prejetja pogodbenih pogojev v pisni obliki (na primer faks, elektronska pošta) brez navedbe vzrokov prekine to pogodbo. Naslov imetnika pravic: 21, Suite 10, Pandoras, Hadjimatheou Yiannouri Court, 6042, Larnaka, Cyprus.
Obvestilo o prekinitvi pogodbe pošljite na naslov:
E-Mail: support_si@elyland.net
Pri prekinitvi je treba v vrstici zadeve navesti uporabnikovo ime in login.
2.7.9. Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe, se bodo reševali prek dopisov in pogajanj z uporabo izvensodnega (reklamacijskega) reda. V primeru, da stranki dogovora ne moreta doseči, lahko katera koli zainteresirana stranka zadevo preda v obravnavo sodišču s splošno pristojnostjo v kraju, kjer se nahaja imetnik pravic.
Priloga Pravila igre k Uporabniški pogodbi med imetnikom pravic in uporabnikom
Ta dokument je priloga k Uporabniški pogodbi in ureja pravila sodelovanja in vedenja uporabnika v igri, omejitve dejanj uporabnika v igri, pa tudi odgovornost uporabnika za neizpolnjevanje takšnih pravil in nespoštovanje omejitev, pravic imetnika pravic do uporabe ukrepov glede uporabnika, ki so določeni v uporabniški pogodbi, in pogoje takšnih ukrepov. Spoštovanje pravil igre je nujen pogoj za uporabnikovo sodelovanje v igri, pa tudi za prejemanje storitev in dodatnih storitev.
Pravila igre veljajo tako v igri kot tudi na spletni strani igre, med drugim tudi na forumih.
Ta pravila določajo vedenje uporabnikov v igri in na uradni spletni strani igre, med drugim tudi na forumih igre. Pravila vedenja so sestavljena z namenom, da bi preživljanje časa vsakega uporabnika v igralnem svetu bilo karseda prijetno. Neupoštevanje pravil lahko privede do blokade ali izbrisa
Uporabniškega imena uporabnika brez nadomestila za uporabnikove stroške (če je le-te imel).
1. Registracija v igri
1. Registracija uporabnika je nujen pogoj za sodelovanje v igri in prejemanje dodatnih storitev, ki jih nudi imetnik pravic.
2. Registrirajo se lahko le fizične osebe. Le individualne fizične osebe se sprejemajo kot avtorizirani uporabniki (ne skupine, ne družine, ne soprogi itd.). Če je uporabnik mladoleten, s tem, ko pošlje zahtevek za registracijo, potrjuje, da ima pridobljeno soglasje zakonitih predstavnikov.
3. Pri registraciji mora uporabnik posredovati login uporabnika v igri in registrirano elektronsko pošto. Login v igri ne sme kršiti pravic tretjih oseb in mora ustrezati splošno sprejetim moralnim načelom. Pri tem elektronski naslov in/ali naslov vira ne more biti enak uporabniškem imenu uporabnika v igri. Uporabnik se lahko v igri (na določenem viru (strežniku) registrira le enkrat. Poleg tega je uporabnik pri registraciji v igri obvezan uporabiti ustrezen jezik vira (jezik ustreznega jezikovnega področja).
4. Pri uspešni registraciji lahko uporabnik ustvarja in neodvisno upravlja uporabniški račun.
5. Uporabnik pod nobenimi pogoji nima pravice do uporabe podatkov o vstopu drugega uporabnika, razen če pravila igre ne omogočajo posebnih izjem.
6. Uporabnik lahko uporablja le en uporabniški račun v igri. Večuporabniški računi se lahko kadarkoli izbrišejo ali blokirajo po volji imetnika pravic.
2. Splošne določbe
1. Uporabnik je lastnik uporabniškega računa in nima pravice geslo posredovati drugim uporabnikom igre, razen če gre za fizično osebo, ki ni uporabnik igre.
Uporabnik, ki je posredoval geslo, je odgovoren za upoštevanje pogojev pogodbe in njenih prilog.
2. Maksimalna količina uporabnikov, ki lahko igrajo z enega računalnika: 1 (eden).
3. Posredovanje vira:
Vsak uporabniški račun se mora uporabljati le za doseganje lastnega uspeha in ne za uporabo s strani drugih uporabnikov.
Posredovanje vira med igralci, ki skupaj uporabljajo računalnik, med namestnikom in tistim, ki ga nadomeška, je prepovedano.
4. S pomočjo različnih komunikacijskih sredstev, ki jih predvideva igra (vključno, vendar ne omejeno s forumi za diskusijo, pošto, klepeti, dnevniki, odzivi gostov itd., pa tudi v funkciji komentarjev), lahko uporabnik na spletnih straneh imetnika pravic objavlja lastno vsebino. V zvezi s tem imetnik pravic posreduje izključno tehnična sredstva za izmenjavo informacij. Uporabnik nase prevzema odgovornost za svojo vsebino takšnih informacij in se obvezuje, da bo imetnika pravic popolnoma zaščitil pred kakršnimi koli tožbami in spori s strani tretjih strank.
Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za vsebino informacij, ki jih je vnesel uporabnik. Uporabnik predloži imetniku pravic pravico, da uporabi vsebino informacij, ki jih je vnesel.
Imetnik pravic poudarja, da imetnik pravic nima aktivnega sistema sledenja vsebini, vendar se namesto tega izvajajo izbirna preverjanja.
Poleg tega ima vsak uporabnik možnost, da imetniku pravic sporoči o sumu nezakonite vsebine.
3. Omejitve za uporabnike igre:
1. Uporabnik je obvezan upoštevati vsa pravila in omejitve, ki jih določajo ta Pravila, licenčna pogodba in uporabniška pogodba.
2. Uporabnik je obvezan spoštovati pravico drugih uporabnikov do udeležbe v igri in s svojimi dejanji ne more ustvarjati situacije, v katerih bi bile lahko pravice drugih uporabnikov kršene in/ali omejene.
3. Uporabniku je prepovedano namerno izvajanje kakršnih koli dejanj, ki bi oteževala ali onemogočala dostop do igre drugim uporabnikom, pa tudi namerno izvajanje kakršnih koli dejanj, ki bi oteževala ali onemogočala administraciji izpolnjevati njene obveznosti, ustvarjanje v igri namernih preprek za ostale uporabnike, ki niso predvidene v procesu igre.
Uporabnik ne more pod nobenimi pogoji: vlamljati/skušati vlomiti programske komponente in/ali prestrezati podatke, ki jih strežnik prejema ali oddaja, ustvarjati ali uporabljati metode goljufanja, vlome in programske produkte tretjih oseb, ki bi lahko spremenili rezultate igre, uporabiti programsko opremo, ki bi omogočala »pridobivanje podatkov« drugih uporabnikov ali na kakršen koli drug način preprečuje zbiranje informacij, ki se nanašajo na igro. Druga dejanja z enakim rezultatom so prav tako PREPOVEDANA. Uporabnikom je prepovedano razmnoževanje ali namerno pridobivanje informacij, ki omogoča pridobitev dostopa do računov uporabnikov v igri ali na spletni strani igre. Uporabnikom je prepovedano razmnoževanje povezav na stranske vire, ki vsebujejo takšne informacije, pa tudi uporaba informacij, ki omogočajo pridobitev dostopa do računov drugih uporabnikov v igri ali v viru igre.
Uporabnikom je prepovedano kakršno koli prilagajanje, spreminjanje, dekompilacija, prodaja, razmnoževanje prilagojenih materialov igre v celoti ali delih; uporaba programskih napak, spreminjanje programske kode, pridobivanje nesankcioniranega dostopa do strežnika in podatkovne baze igre. V posameznih primerih ima imetnik pravice pravico takoj ustaviti uporabnikov dostop do igre in se obrniti na na organe za notranje zadeve za preiskavo kršitve in ugotavljanje prisotnosti oziroma odsotnosti prestopkov, ki jih predvideva Kazenski zakonik Ukrajine ali podobni zakoniki držav, v katerih biva kršitelj.
4. Uporabniku v Igri je prepovedano brez posebnega zasebnega dovoljenja Imetnika pravic organizirati in/ali sodelovati v pogodbenih bitkah z drugimi Uporabniki, preko katerih lahko pridobijo konkurenčne prednosti, tudi v obliki virov, izkušenj junaka ali frakcijskega ratinga. Tudi je prepovedano opravljati naslednja dejanja z vsakim objektom znotraj igre, vrednostjo, Storitvijo, igralskim plačilnim sredstvom:
menjava katerih koli igralnih objektov, vrednosti, storitev, igralnih plačilnih sredstev za zunajigralne vrednosti;
Prodaja storitev izven igre in/ali za zunajigralne vrednosti, vključno z gotovino;
Nakup storitev za zunajigralne vrednosti, vključno z gotovino;
Razglašanje informacij o uporabnikovi nameri izvesti navedena dejanja, tako s strani samega uporabnika kot s strani tretjih oseb.
5. Uporabniku je prepovedano v igri ustvarjati in uporabljati bote (igralne junake, ki jih upravlja program), druge programe, kakršna koli tehnična in/ali druga sredstva za tekmovanje uporabnika v igri.
6. Uporabnikom je prepovedano uporabljati kakršne koli znotrajigralne napake in napake katere koli pomožne programske opreme v igri. Uporabnik, ki je ugotovil tovrstne napake igre, mora to sporočiti imetniku pravic.
7. Uporabniku je tudi prepovedano objavljati ali razglašati na spletnih straneh imetnika pravic, med drugim tudi informacije, vključno, vendar ne omejeno s komunikacijskimi sredstvi, sporočila, ki:
kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb;
vsebujejo »pisma sreče« ali sheme finančnih piramid;
jih je mogoče zamenjati za sporočila imetnika pravic;
vsebujejo osebne podatke drugih uporabnikov in/ali tretjih oseb;
so reklama, vključno z ustvarjanjem kakršnih koli povezav na spletne strani brez predhodnega soglasja imetnika pravic.
Uporabnikom je prepovedano razglašanje govoric in klevet o imetniku pravic, drugih uporabnikih, igri v celoti in informacij, ki blati poslovno dobro ime imetnika pravic.
Uporabnikom je prepovedano posredovati neželeno pošto (informacijska sporočila in objave, ki niso povezane s procesom igre), fluid (večkratno ponavljanje, obnavljanje, kopiranje itd. informacij) v katerih koli oblikah klepetov igre.
Uporabnikom je prepovedana uporaba katerih koli necenzuriranih, žaljivih, provokativnih ali z igro ne predvidenih besed in simbolov v kateri koli obliki v nazivih ali opisih junakov in drugih igralnih objektov, uporaba katerih koli necenzuriranih, žaljivih, provokativnih ali z igro nepredvidenih besed in simbolov v nazivih ali opisih v igri registriranih združenj igralcev (na primer, cehovsko).
Uporabnikom je v procesu igre prepovedana uporaba nenormativne leksike, žalitev, groženj z nasiljem ali fizičnimi pretepi, objavljanje reklame za narkotike, pornografskih materialov ali drugih vsebin, ki vsebujejo te materiale v odprtem dostopu, propagande nestrpnosti do rasne, nacionalne, verske, kulturne, ideološke, spolne, jezikovne ali politične pripadnosti, med drugim nacizma, gašizma, fanatizma in terorizma. Vse kar je v tem članu navedeno je uporabniku v procesu igre prepovedano uporabljati, četudi je to napisano s presledki in/ali besedami in/ali zamenjavo določenih besed/črk s katerimi koli znaki in/ali s prečrkovanjem v latinici.
8. Uporabnikom je prepovedano objavljanje ali prenos datotek, ki vsebujejo viruse, trojance, programske črve, časovne bombe, canselbote, poškodovane datoteke ali drugo podobno programsko opremo, ki lahko škodi igri ali otežuje delovanje tujih računalnikov.
9. Uporabnikom je prepovedano ustvarjanje imen junakov ter združenj junakov in drugih razlikovalnih lastnosti, ki nakazujejo pripadnost imetniku pravic ali njegovim partnerjem.
10. Uporabnik ne sme kršiti lokalne zakone tiste države, rezident katere je. uporabnik samostojno odgovarja za nespoštovanje takšnih norm.
4. Končne določbe:
1. Imetnik pravic samostojno odloča o tem, kaj se šteje za kršitev teh Pravil igre.
2. V primeru kršitve Pravil igre s strani uporabnika ima imetnik pravic pravico, da uporabi sledeče kazni:
omeji uporabniku uporabo notranje pošte;
prisilno preimenuje junaka, združenje igralcev ali igralne objekte;
odvzame predmete, znotrajigralno valuto ali druge igralne vrednosti;
omeji, ustavi ali popolnoma prekine dostop do uporabniškega računa;
izbrište junake ali uporabniške račune (uporabniški račun),
prekine pogodbo.
3. V primeru priznanja krivde in soglasja uporabnika na nadaljnje temeljito upoštevanje teh Pravil ima imetnik pravic pravico, da določi kazen za predčasno deblokado uporabniškega računa, pri čemer ima imetnik pravic pravico, da odkloni predčasno deblokado brez razlage vzrokov.
ZAČETEK IGRE POMENI BREZPOGOJNO SOGLASJE UPORABNIKA S POGODBENIMI POGOJI IN JE POTRDITEV JAMSTEV S STRANI UPORABNIKA GLEDE DOLOČB TE POGODBE.