UPORABNIŠKA POGODBA


POZOR! ČE STE ZAČELI IGRATI IN/ALI NALAGATE TER KOPIRATE KLIENTSKI DEL IGRE IN/ALI IGRO UPORABLJATE NA KAKRŠEN KOLI DRUG NAČIN, S TEM POTRJUJETE SVOJE SOGLASJE S POGOJI UPORABE BREZ KAKRŠNIH KOLI OMEJITEV.
V primeru, da vam (uporabniku) je v skladu z zakoni vaše države prepovedano prejemati igralne storitve na spletu ali obstajajo druge zakonodajne omejitve, igre ali posameznih storitev v igri nimate pravice uporabljati in se zavezujete, da boste igro ali tovrstne storitve takoj prenehali uporabljati.
Ti pogoji uporabe (dalje v besedilu pogodba) urejajo razmerja med ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED, dalje v besedilu imetnik pravic, in fizično osebo – uporabnikom igre (dalje v besedilu uporabnik).
1. Splošne določbe.
1.1. Veljavnost te pogodbe velja za igroMy Lands: black gem hunting  (kratko MyLands)(dalje v besedilu igra), ki jo je imetnik pravic namesti na svojih spletnih virih in/ali spletnih virih drugih oseb na osnovi ustreznih pogodb (dalje v besedilu partnerji).
1.2. Neločljiva priloga pogodbe so Pravila igre, v primeru, da se uporabniku v uporabo preda programska oprema, potrebna za uporabnikovo sodelovanje v igri, je takšna neločljiva priloga tudi licenčna pogodba. V celoti so ti dokumenti polno besedilo uporabniške pogodbe, ki določa medsebojno razmerje med uporabnikom in imetnikom pravic.
1.3. Ekskluzivne lastninske pravice do igre pripadajo Elyland d.o.o. (dalje v besedilu lastnik ekskluzivnih lastninskih pravic), imetniku pravic. Lastnik ekskluzivnih lastninskih pravic je predana pravica do uporabe igre na področju določenih držav (dalje v besedilu področje) v skladu z normami veljavne zakonodaje področja.
Uporabnik nima pravice uporabiti katere koli sestavne dele igre izven igre in igralnega procesa brez pisnega soglasja lastnika ekskluzivnih lastninskih pravic.
1.4. Uporabnik razume, soglaša in sprejema pogoje o tem, da vse pravice do uporabe igre, vključno s katerimi koli komponentami igre, vendar ne omejeno z njimi, igralnimi junaki, igralnimi predmeti in dodatki, igralnim plačilnim sredstvom, znotrajigralnimi vrednostmi, grafičnimi podobami, fotografijami, animacijami, video podobami, video filmi, zvočnimi zapisi, zvočnimi učinki, glasbo, besedilom igre in drugimi komponentami igre, pripadajo lastniku ekskluzivnih lastninskih pravic, če ni drugače navedeno v pogodbi ali v sami igri.
Uporabnik razume, sprejema in soglaša, da je vsak element igre, predvsem pa kateri koli junaki, sestavni del igre z določenim naborom funkcij in možnosti v igri, ne glede na to, da je uporabniku v času realizacije igralnega procesa in sodelovanja v igri dovoli upravljanje takšnih igralnih junakov, vključno z razvojem takšnih junakov med igro in v procesu igre ter takšno upravljanje in razvoj junaka v igri ne more biti pri nobenih okoliščinah ocenjeno kot prenos in/ali odstopanje lastninske pravice za danega igralnega junaka s strani lastnika ekskluzivnih lastninskih pravic na uporabnika, kot tudi ne more biti ocenjeno takšno upravljanje in razvoj osebe v igri kot avtorstvo uporabnika glede igralnega junaka in/ali soavtorstvo uporabnika in lastnika ekskluzivnih lastninskih pravic glede igralnega junaka.
Uporabnik jamči, da ima vso pooblastilo za sklenitev te pogodbe. V primeru, da uporabnik ni polnoleten, jamči, da je samostojno pridobil potrebno dovoljenje v obliki, ki jo zahteva zakonodaja, od svojih staršev ali drugih zakonitih zastopnikov.
Uporabnik jamči, da so informacije o minimalnih zahtevah glede strojne in programske opreme, ki jo uporabnik potrebuje za uporabo igre, predhodno predložene. Uporabnik potrjuje svojo seznanjenost s takšnimi zahtevah in prisotnosti strojne in programske opreme, ki je potrebna za uporabo igre.
1.5. Termini, uporabljeni v tej pogodbi:
Igra: interaktivna računalniška spletna igra, ki je program za osebni računalnik. Igra se nahaja na Virih Imetnika pravic. Administriranje in oskrbovanje igre, pa tudi omogočanje dostopa uporabnikom do igre izvaja imetnik pravic ali druga oseba na podlagi pisne pogodbe z imetnikom pravic.
Sodelovanje uporabnikov v igri poteka v interaktivnem (online) režimu prek priklopljenosti uporabnika prek svetovnega internetnega omrežja na vire imetnika pravic in prek namestitve klientskega dela igre na uporabnikovem osebnem računalniku ali brez tovrstne namestitve.
Uporabnik igre je fizična oseba, ki sodeluje v igri in je končni prejemnik storitev ter dodatnih storitev.  
Storitve: imetnik pravic uporabniku dovoli dostop do sodelovanja v igri, uporabi njenih možnosti in storitev pod pogoji, določenimi s to pogodbo, ter zagotavlja proces igre. Imetnik pravic uporabniku nudi storitve le v času sodelovanja uporabnika v igri.
Dodatne storitve: dodatne posebne možnosti igre, ki jih uporabnik pridobi v zameno za plačilo pod pogoji, ki jih določa ta pogodba. Dodatne storitve niso nujen pogoj sodelovanja uporabnika v igri in se uporabniku nudijo z namenom, da pridobi dodatne možnosti igre izven okvirov storitev. Dodatne storitve se nudijo na zahtevo in željo uporabnika. Dodatne storitve sestavlja igralno plačilno sredstvo, ki ga uporabnik pridobi (z virov imetnika pravic), in igralnih vrednosti, ki jih lahko uporabnik pridobi le v času sodelovanja v igri.
Imetnik pravic ne krije stroškov, povezanih s plačilom dodatnih storitev s strani uporabnika, in uporabniku takšnih stroškov ne nadomešča.
V času izvajanja beta testiranja (testne uporabe igre) je mogoče, da dodatne storitve uporabnikom niso na voljo, o čemer so uporabniki obveščeni z objavo informacij na spletni strani igre.
Klientski del igre: programska oprema, v vrsti primerov potrebna za sodelovanje uporabnika v igri, ki jo le-ta pridobi od imetnika pravic. Klientski del igre namesti uporabnik samostojno na osebnem računalniku. Gre za program za osebni računalnik, do katerega ima ekskluzivne pravice imetnik pravic.
Pravila igre: priloga k uporabniški pogodbi, ki ureja pravila sodelovanja in vedenja uporabnika v igri, omejitve v dejanjih uporabnika v igri. Upoštevanje pravil igre je nujen pogoj za sodelovanje uporabnika v igri, prav tako pa za pridobitev storitev in dodatnih storitev s strani uporabnika. Pravila igre lahko imetnik pravic kadarkoli brez predhodnega obvestila uporabniku. O takšnih spremembah imetnik pravic uporabnika obvešča z objavo informacij na spletni strani igre. Nadaljevanje sodelovanja v igri po spremembah pravil pomeni, da se uporabnik s takšnimi spremembami strinja.
Licenčna pogodba: priloga k uporabniški pogodbi (v primeru, da se uporabniku preda v uporabo programska oprema, potrebna za sodelovanje uporabnika v igri), ki ureja pogoje in način uporabe klientskega dela igre s strani uporabnika. Upoštevanje pogojev licenčne pogodbe je nujen pogoj za sodelovanje uporabnika v igri, pa tudi, da uporabnik pridobi dodatne storitve.
2. Predmet pogodbe
2.1. Imetnik pravic nudi neomejenemu krogu oseb dostop do igre, storitev imetnika pravic znotraj igre, pa tudi do dodatnih storitev pod pogoji te pogodbe.
Fizična oseba, ki želi pridobiti dostop do igre od trenutka sprejema te pogodbe, je uporabnik igre in ima pravice ter izpolnjuje obveznosti, predvidene s to pogodbo.
2.2. Obveznosti imetnika pravic
2.2.1. Pod pogoji, navedenimi v tej pogodbi, uporabniku nudi možnost sodelovanja v igri, zagotavlja proces igre, uporabnik pa prejema storitve imetnika pravi, med drugim tudi dodatne storitve.  
2.2.2.  Uporabniku omogoča komunikacijske storitve v igri, tj. možnost uporabe klepetov v igri, če le-ti obstajajo.
2.2.3. Uporabnika z objavljanjem informacij na spletni strani igre obvešča o spremembah pogojev te pogodbe.
2.2.4. Uporabi nudi možnost pridobivanja (prenosa) klientskega dela igre prek spleta s spletne strani igre ali spletnih strani partnerjev, pa tudi prek drugih nosilcev, če tako za sam proces igre zahteva klientski del igre.
2.3. Pravice imetnika pravic
2.3.1. Kadarkoli, med drugim tudi v obdobju izvajanja beta testiranja (testne uporabe igre, forumov igre) enostransko v času, ustreznem za imetnika pravic, omeji, razširi, spremeni ali prekine nudenje storitev in dodatnih storitev brez predhodnega obvestila uporabniku.
2.3.2. Upravlja igro in procese igre ter jih spreminja po svoji volji. Kadarkoli lahko ustavi ali spremeni tok procesa igre in pogoje brez predhodnega obvestila uporabniku.
2.3.3. Kadarkoli lahko spremeni ali izbriše katero koli informacijo, ki jo je uporabnik namestil na virih imetnika pravic, vključno z uporabnikovimi izjavami in objavami.
2.3.4. Kadarkoli lahko ustavi, omeji in/ali prekine nudenje storitev in dodatnih storitev pod pogoji te pogodbe, vključno s primerom, ko uporabnik ne spoštuje pogojev te pogodbe in/ali če imetnik pravic utemeljeno sumi, da gre za nepravilno uporabo podatkov s strani uporabnika. Prav tako ima imetnik pravic pravico, da uporabnika opozori na kršitev pogodbenih pogojev, objavlja na svojih virih, med drugim tudi v ustrezni igri, pripombe uporabniku z navedbo uporabnikovega imena in/ali začasno ali stalno blokira dostop uporabnika do igre ali prekine (izniči) pogodbo. Obvestilo o prekinitvi pogodbe se uporabniku pošlje po elektronski pošti z naslova imetnika pravic support_si@elyland.net na uporabnikov naslov, naveden v evidenci.
V primeru dolge neaktivnosti uporabnika ima imetnik pravic pravico, da prekliče evidenčni vpis uporabnika.
2.3.5. Za zbiranje statističnih podatkov in identifikacijo uporabnikov igre spremlja, zbira in hrani informacije, med drugim tudi IP naslove uporabnikovega dostopa do igre.
2.3.6. Uporabnikom samostojno kot tudi s pomočjo tretjih oseb, pošilja sporočila informacijskega ali tehničnega značaja, med drugim tudi povezane z igro (dalje v besedilu sporočila). Uporabnik soglaša s tem, da bo prejemal tovrstna sporočila in soglaša s tem, da le-ta niso neželena pošta.
S tem, ko uporabnik sprejme pogoje te pogodbe, daje svoje soglasje za prejemanje sporočil, ki se tako štejejo kot predhodno naročena s strani uporabnika.
Uporabnik ima pravico, da ustavi prejemanje takšnih sporočil na način, predviden v točki 2.5.1. te pogodbe.
2.3.7. V času procesa igranja lahko daje pripombe uporabnikom, jih opozarja, obvešča in informira o nespoštovanju pravil igre s strani uporabnikov ali drugih pogojih te pogodbe. Navodila imetnika pravic so za uporabnike zavezujoča in jih morajo izpolnjevati. 2.3.8. Kadarkoli lahko spreminja, dopolnjuje in prilagaja igro, katerega koli od njenih delov, vključno s klientskim delom igre, ne da bi o tem uporabnika predhodno obvestil. Tako ima uporabnik le možnost sodelovanja v igri in njeni tekoči verziji.
2.3.9. Uporabi lahko vse ukrepe, ki jih predvideva zakonodaja Kipar in/ali mednarodno pravo za zaščito lastnih pravic glede igre.
2.3.10. V primeru ustavitve, omejitve, prekinitve nudenja dodatnih storitev in/ali storitev uporabniku lahko obnovi nudene storitve in/ali dodatne storitve pod pogoji predčasnega deblokiranja uporabnikovega igralnega računa.
2.3.12. Za oglaševanje in promocijo imetnik pravic ima pravico navesti v igri statistične informacije glede velikosti igralnega plačilnega sredstva, ki so ga zbrali in / ali dvignili uporabnike preko plačnih virov (strežnikov) imetnika pravic – in sicer informacije glede logina uporabnika, zneska igralnega plačilnega sredstva (zbranega in / ali pridobljenega) in obdobja, za katero so na voljo take informacije.
2.3.13. Z namenom optimizacije Sredstev Imetnika pravic, on-le ima pravico kadarkoli za določen ali nedoločen čas narediti združitev ustreznih jezikovnih območij, o čemer se bodo Uporabniki obveščevali preko namestitve informacije vc Igri. S takšno združitvijo jezikovnih območij se prazniki, čas Vira (strežnika), plačilni sistemi, slike svetovalcev in t. d. ostajajo ustrezajoči tistim jezikovnim območjam, kjer se bo znašel Uporabnik-preseljenec po združitvi jezikovnih območij. V trenutku neposredne združitve jezikovnih območij se ustvarja login Uporabnika-preseljenca na sprejemnom območju, če je takšen login prost, če pa je zaseden, se pa po potrebi skrajša do 9 simbolov, potem pa se ob koncu pripiše _”ime območja” (na primer, Resonator_si).
2.4. Omejitev odgovornosti imetnika pravic
2.4.1. Uporabnik uporablja vire imetnika pravic, vključno s klientskim delom igre, na lastno odgovornost in tveganje. Uporabnik/ca sam/sama odgovarja za kompatibilnost in pravilno delovanje programske opreme lastnega osebnega računalnika.
2.4.2. Imetnik pravic nase ne prevzema odgovornosti za mogoča nezakonita dejanja uporabnika.
2.4.3. Imetnik pravic nase ne prevzema odgovornosti za uporabnikove zahteve, izvedene ali objavljene na virih imetnika pravic. Imetnik pravic prav tako ne odgovarja za uporabnikovo vedenje na virih imetnika pravic, vključno z vedenjem, značajem in ideologijo igralnih junakov, ki jih upravlja uporabnik, postopke igralnih junakov v igri, nespoštljiv odnos do drugih uporabnikov ali igralnim junakom.
2.4.4. Imetnik pravic ne odgovarja za izgubo možnosti dostopa do svojega igralnega računa s strani uporabnika oz. evidenčnega zapisa uporabnika v igri (izgubo uporabniškega imena, gesla ali drugih informacij, potrebnih za uporabnikovo sodelovanje v igri).
2.4.5. Imetnik pravic ni odgovoren za nepravilno, netočno in nekorektno navedbo svojih podatkov s strani uporabnika pri ustvarjanju uporabniškega računa na spletni strani imetnika pravic.
2.4.6. Imetnik pravic ni odgovoren za izgubo igralnih vrednosti, ki jih je uporabnik pridobil od imetnika pravic kot rezultat nudenja storitev oz. dodatnih storitev.
2.4.7. Imetnik pravic ni odgovoren za uporabnikov dostop do spleta, za kakovost storitev ponudnika interneta, s katerim ima uporabnik sklenjeno pogodbo o nudenju dostopa do internetnega omrežja.
2.4.8. Imetnik pravic ni odgovoren za pojav neposredne ali posredne škode, ki jo je uporabnik ali tretja oseba utrpel zaradi:
uporabe ali nezmožnosti uporabe virov imetnika pravic;
nesankcioniranega dostopa katere koli tretje osebe do uporabnikovih osebnih podatkov, vključno z evidenčnim vpisom uporabnika in osebnim uporabnikovim računom v igri;
Izjave ali vedenja katere koli tretje osebe na virih imetnika pravic.
2.4.9. Imetnik pravic ne jamči, da:
bo igra zadovoljila uporabnikove zahteve;
bo proces igre na virih imetnika pravic, pa tudi storitve in dodatne storitve, na voljo stalno, hitro, zanesljivo in brezhibno;
bodo rezultati, ki se jih lahko pridobi z uporabo igralnih servisov, storitev in dodatnih storitev brezhibni;
bodo kakovost igralnega procesa, katere koli storitve, dodatne storitve in informacije, ki bodo pridobljene z uporabo servisa igre, ki je na voljo na virih imetnika pravic, ustrezale uporabnikovim pričakovanjem.
2.4.10. Imetnik pravic ni obvezan uporabniku predložiti kakršna koli potrdila, ki dokazujejo kršenje pogodbenih pogojev s strani uporabnika, zaradi katerih je bila uporabniku zavrnjena uporaba storitev, dodatnih storitev oz. je bil zmanjšan in/ali omejen obseg takšnih storitev.
2.4.12. V kakršnih koli drugih okoliščinah je odgovornost imetnika pravic omejena z višino denarnih sredstev, ki jih je uporabnik vplačal za dodatne storitve imetnika pravic.
2.5.Pravice in obveznosti uporabnika
2.5.1. Uporabnik ima ob upoštevanju pogodbenih pogojev pravico:
imeti na voljo dostop do virov imetnika pravic, vključno z igro in spletno stranjo igre;
po potrebi za uporabo igre brezplačno prejemati (prenašati) klientski del igre z virov imetnika pravic ali drugih, s to pogodbo dovoljenih sredstev;
brezplačno, razen v primerih sodelovanja v igri za sredstva, za katera je predvideno plačilo naročnine in nudenja dodatnih storitev, sodelovati v procesu igre; informacije o sredstvih, za uporabo katerih je v igri predvideno plačilo naročnine, se objavljajo na spletni strani imetnika pravic.
za plačilo prejemati dodatne storitve igre pod pogoji, predvidenimi s to pogodbo;
objavlja informacije, jih deli z ostalimi uporabniki igre na spletni strani igre prek forumov in interne pošte;
sodeluje v natečajih, tekmovanjih in akcijah, ki jih izvaja imetnik pravic in so povezani z igro, in sicer na način, ki ga predvidevajo pogoji takšnih natečajev, tekmovanj in akcij;
se na imetnika pravic obračati z zahtevki, povezanimi s sklenitvijo in izpolnjevanjem te pogodbe.
ustaviti prejemanje sporočil tako, da izvede naslednja dejanja: po povezavi, ki je navedena v vsakem takšnem sporočilu vstopi in izbere opcijo zavrnitve prejemanja sporočil.
2.5.2. Uporabnik je obvezan:
v igri, v centru podpore za uporabnike, v razdelku z novicami spletne strani igre, na forumih, v klepetih in v tistih razdelkih spletne strani igre, v katerih lahko uporabnik pusti besedilna sporočila, uporabiti ustrezen jezik spletne strani (jezik, ki ustreza jezikovnemu področju).
upoštevati pogoje te pogodbe, vključno s pravili igre in licenčno pogodbo brez kakršnih koli omejitev;
Pri registraciji v igri na sredstva imetnika pravic navajati verodostojne informacije;
imetniku pravic posredovati informacije o vseh bodočih spremembah registracijskih podatkov, vključno, vendar ne omejeno s spremembo elektronske pošte;
da ne bo kršil intelektualne lastnine imetnika pravic v zvezi z igro in/ali kakršnih koli komponent igre in/ali virov imetnika pravic;
samostojno izvajati ukrepe, ki zagotavljajo varnost njegovih podatkov v igri, gesel in preprečujejo nesankcionirano uporabo teh podatkov s strani tretjih oseb. V primeru da uporabnik utemeljeno meni, da je tretja stran prejela dane informacije ali jih lahko pridobijo, mora uporabnik o tem takoj obvestiti imetnika pravic in spremeniti svoje podatke oz. za to prositi imetnika pravic;
izpolnjevati navodila imetnika pravic, predvsem, če je takšna navodila imetnik pravic dal uporabniku ali skupini uporabnikov v igri, v centru podpore za uporabnike, v razdelku novic spletne strani igre, na forumu imetnika pravic in v tistih razdelkih spletne strani igre, v katerih lahko uporabnik objavlja besedilne zapise in/ali dodaja grafične, avdio in video materiale. V primeru da uporabnik ne izpolni takšnih navodil imetnika pravic, ima slednji pravico ustaviti, omejiti ali prekiniti storitve in/ali dodatne storitve takšnemu uporabniku;
na zahtevo imetnika pravic sporočiti svoje osebne podatke, vključno s priimkom, imenom in kontaktnimi podatki;
na zahtevo imetnika pravic potrditi točnost podatkov uporabnika, med drugim tudi osebnih;
jamčiti, da ima vsa potrebna pooblastila za sklenitev te pogodbe. V primeru da uporabnik ni polnoleten, je obvezan samostojno pridobiti potrebno dovoljenje svojih staršev ali zakonitih predstavnikov v obliki, ki jo zahteva zakonodaja.
Druge pravice imetnika pravic in obveznosti uporabnika predvidevajo pravila igre, licenčne pogodbe, pa tudi poglavje 2.6 Dodatne plačljive storitve v tej pogodbi.
2.6. Dodatne plačljive storitve.
2.6.1.  Na željo uporabnika mu imetnik pravic nudi dodatne storitve, ki uporabniku omogočajo uporabo dodatnih, razširjenih in posebnih opcij igre.
2.6.2. Za trenutek nudenja dodatnih storitev s strani imetnika pravic se šteje trenutek, ko uporabnik plača pridobitev dodatne storitve s pomočjo igralnega plačilnega sredstva, navedenega na spletni strani imetnika pravic. Denarna sredstva, ki jih za dodatno storitev plača uporabnik, imetnik pravic svojim uporabnikom ne vrača.
2.6.3. Če se je uporabnik odločil uporabiti dodatne storitve, je obvezan v informacijski datoteki uporabnika navesti svoj priimek, ime, leto rojstva in druge informacije, ki imetniku pravic po potrebi omogoča identifikacijo konkretne fizične osebe z dano registracijo uporabnika v igri. Uporabnik sam nosi odgovornost za pravilnost, popolnost, verodostojnost in korektnost navedbe svojih osebnih podatkov.
2.6.4. Seznam in cena dodatnih storitev na spletni strani objavi izključno imetnik pravic.
Načine in pogoje pridobitve igralnega plačilnega sredstva prav tako objavlja izključno imetnik pravic na svoji spletni strani.
2.6.5.Za trenutek plačila dodatne storitve se šteje knjiženje denarnih sredstev na tekoči račun imetnika pravic. Po knjiženju denarnih sredstev uporabnika na tekočem računu imetnika pravic se le-ta zamenjajo v igralno plačilno sredstvo. Menjava poteka po tečaju in formuli, ki jo določi imetnik pravic in je objavljena na spletni strani imetnika pravic. Pridobljeno igralno denarno sredstvo imetnik pravic nakaže na uporabnikov račun, ki se odpre in namesti na spletni strani imetnika pravic.
2.6.6. Pri izvajanju plačil igralnega plačilnega sredstva se uporabnik obvezuje, da bo upošteval plačilna navodila glede načina in vrste plačila, med drugim tudi glede pravil vnosa sporočila in številke kratkih besedilnih sporočil (SMS), vključno z načinom naslovnih in velikih črk, številk in jezika vnosa. Knjiženje igralnega plačilnega sredstva na osebni uporabnikov račun se jamči v primeru izpolnitve priloženih navodil in pogojev plačila. Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za pravilnost izpolnjevanja pogojev izvajanja plačila za dodatne storitve s strani uporabnika, saj tega imetnik pravic ne more nadzorovati.
Kakršne koli spremembe v pogodbi, ki jih je naredil imetnik pravic enostransko, začnejo veljati z naslednjim dnem od datuma, ko je imetnik pravic takšne spremembe objavil v igri in/ali na spletni strani imetnika pravic.
Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za pravilnost izvajanja dejanj s strani uporabnika pri dvigu igralnih plačilnih sredstev s plačilnih virov (strežnikov) imetnika pravic, saj nad tem nima nadzora.
Glede vprašanj pravil in načina uporabe plačilnih sistemov za izvajanje izplačila igralnega plačilnega sredstva uporabniku se morate obrniti na pravne osebe – nosilce takšnih plačilnih sistemov. Imetnik pravic uporabnikom ne pojasnjuje vprašanj, povezanih s pravili in načinom uporabe takšnih plačilnih sistemov, niti ne daje nadomestila za denarna sredstva uporabniku, ki je opravil operacije nakazila denarnih sredstev za plačilo igralnega plačilnega sredstva prek plačilnih sistemov, če so bila takšna plačila izvedena s kršenjem pravil, ki jih določa plačilni sistem in zaradi česar imetnik pravic denarnih sredstev ni prejel.
2.6.7. V tem primeru, če je zaradi tehnične napake ali napake v delovanju igre ali zavednih dejanj uporabnika le-ta prejel dodatne storitve brez plačila in/ali z nepopolnim plačilom in/ali zaradi ne-odtegljaja igralnega plačilnega sredstva z uporabnikovega osebnega računa na račun plačila takšnih dodatnih storitev, ima imetnik pravic pravico zadržati vrednost prejetih dodatnih storitev, ki jih je uporabnik posledično prejel, iz naslednjih prejemkov denarnih sredstev s strani uporabnika, ne glede na to, v kakšne namene so bila ta denarna sredstva namenjena.
2.6.8. Uporabnik je obvezan hraniti dokumente, ki dokazujejo njegovo plačilo za dodatne storitve, ves čas sodelovanja v igri in, če imetnik pravic takšne dokumente zahteva, mu jih mora posredovati.
2.6.9. Uporabnik je obvezan samostojno spremljati stanje osebnega računa.
2.6.10. Dodatne plačljive storitve nudi izključno imetnik pravic ali druga oseba po njegovih navodilih. V primeru pojava spornih, nejasnih situacij ali v primeru pošiljanja uporabniku kakršnih koli ponudb katere koli tretje osebe, povezanih s plačilom storitev, ali dodatnih storitev v igri ali objavo takšnih storitev in ponudb na spletu, razen ponudb, ki so objavljene po pisnem dovoljenju imetnika pravic (dalje v besedilu ponudbe), je uporabnik o takšnem dejstvu obvezan takoj sporočiti imetniku pravic. V primeru da je uporabnik v kršitev te določbe izvedel plačilo za navedeno ponudbo z uporabo podatkov, navedenih v takšni ponudbi (med drugim tudi kontaktnih podatkov in/ali kod), se uporabnikove reklamacije glede ne-prejemka igralnih plačilnih sredstev na uporabnikov osebni račun ne sprejemajo in jih imetnik pravic ne nadomesti. 2.6.11. V primeru da bo imetnik pravic ugotovil, da uporabnik prejema storitve ali dodatne storitve znotraj igre s strani tretjih oseb (fizičnih in/ali pravnih), ki delujejo brez soglasja imetnika pravic, ima slednji pravico ustaviti, omejiti ali uporabniku prekiniti dostop do storitev ali dodatnih storitev.
2.6.12. Uporabnik jamči imetniku pravic, da ima pravico do uporabe izbranih plačilnih sredstev, ne da bi pri tem kršil zakonodajo Ukrajine in/ali zakonodajo druge države, državljan katere je uporabnik. Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za mogočo škodo, povzročeno tretjim osebam in/ali drugim igralcem igre, če uporabnik uporabi plačilna sredstva, ki mu ne pripadajo.
2.6.13. Imetnik pravic si pridrži pravico, da enostransko uporabniku ustavi ali prekine storitve, dodatne storitve in/ali omeji možnost, da uporabnik, da so uporabnikove operacije plačila dodatnih storitev poneverba (med drugim poneverba, goljufija) – dalje v besedilu operacije poneverjanja.
2.6.14. V primeru da imetnik pravic utemeljeno meni, da uporabnik izvaja nezakonita ali goljufiva dejanja, povezana s plačilom za dodatne storitve v igri in/ali dvigom igralnega plačilnega sredstva. Ima imetnik pravic pravico, da ustrezne informacije posreduje organom pregona v preverjanje.
2.6.15. Uporabnik je obvezan upoštevati zahteve zakonodaje Ukrajine in/ali zakonodaje druge države, državljan katere je uporabnik, pri plačilu za igralno plačilno sredstvo s pomočjo bančnih kartic.
2.6.16. Uporabnik soglaša, razume in sprejema dejstvo, da igra ni igra na srečo, igra za denar, natečaj in da nakup dodatnih storitev predstavlja njegovo voljo ter željo in ni nujen ali zavezujoč pogoj za sodelovanje v igri in procesu igre.
2.7. Končne določbe
2.7.1. V primeru da je uporabniku, v skladu z zakoni njegove države, prepovedano prejemati igralne spletne storitve ali obstajajo druge zakonodajne omejitve, vključno s starostnimi omejitvami dostopa do takšnih storitev, uporabnik nima pravice igro ali posamezne storitve v igri uporabljati. V tem primeru uporabnik sam odgovarja za uporabo igre na področju svoje države v skladu z lokalnimi zakoni.
2.7.2. To pogodbo lahko imetnik pravic spremeni brez kakršnega koli predhodnega obvestila. Kakršne koli spremembe v pogodbi, ki jih imetnik pravic enostransko opravi, začnejo veljati na naslednji dan, po dnevu, ko je imetnik pravic takšne spremembe objavil v igri in/ali na spletni strani imetnika pravic.
Uporabnik se obvezuje, da bo samostojno preverjal, ali je bila pogodba spremenjena. Neizvajanje seznanjanja s pogodbo in/ali spremenjeno redakcijo pogodbe ne more biti osnova za neizpolnjevanje obveznosti in nespoštovanja omejitev, določenih s pogodbo, s strani uporabnika.
2.7.3. Neveljavnost ene ali več določb pogodbe, ki je priznana s splošno sprejetim načinom veljavnim sklepom sodišča, za strani ne pomeni, da je pogodba v celoti preklicana. V primeru priznanja ene ali več določb pogodbe za neveljavne se strani obvezujeta, da bosta izpolnjevali nase prevzete pogodbene obveznosti, ki so maksimalno blizu tistim, ki sta jih strani razumeli ob sklenitvi in/ali uskladitvi sprememb pogodbe.
2.7.4. Uporabnik soglaša s tem, da lahko imetnik pravic prosi, zbira in hrani, ob upoštevanju, uporabnikove osebne informacije o imenu, kontaktnih telefonih ali naslovih elektronske pošte ali drugih sredstev elektronske komunikacije, pa tudi v primerih, ko uporabnik uporablja dodatne storitve – podatki o podatkih za plačilo uporabnika, med drugim tudi o kreditnih ali debetnih karticah in drugih plačilnih sredstvih.
Uporabnik izraža svoje soglasje s tem, da bodo z uporabnikovega računalnika samodejno posredovane takšne informacije, kot je IP naslov, vrsta brskalnika, čas dostopa, pa tudi druge informacije, ki identificirajo uporabnika, in se bodo hranile na strežniku imetnika pravic.
2.7.5. Ko uporabnik sprejme pogoje te pogodbe, potrdi, da je pravno in poslovno sposoben in ima pravico skleniti to pogodbo. Uporabnik jamči, da je oprema, ki jo uporablja, zadostna in pravilno delujoča za igranje igre.
2.7.6.Glede oblike sklenitve te pogodbe velja zakonodaja države imetnika ekskluzivnih pravic, in sicer norme Civilnega zakonika Ukrajine, ki urejajo način in pogoje sklenitve javne pogodbe (633. čl. Civilnega zakonika Ukrajine), pogodbe o priključitvi (634. čl. Civilnega zakonika Ukrajine). Uporabnik ne more kršiti lokalnih zakonov tiste države, katere rezident je. Uporabnik samostojno prevzema odgovornost za neupoštevanje takšnih norm z njegove strani.
2.7.7. Pogodba se v vprašanjih in pogojih, ki niso določeni s to pogodbo, ureja v skladu z veljavno zakonodajo države imetnika ekskluzivnih pravic – Ukrajine.
2.7.8. Uporabnik lahko v roku dveh tednov od dneva prejetja pogodbenih pogojev v pisni obliki (na primer faks, elektronska pošta) brez navedbe vzrokov prekine to pogodbo. Naslov imetnika pravic: 21, Suite 10, Pandoras, Hadjimatheou Yiannouri Court, 6042, Larnaka, Cyprus.
Obvestilo o prekinitvi pogodbe pošljite na naslov:
E-Mail: support_si@elyland.net
Pri prekinitvi je treba v vrstici zadeve navesti uporabnikovo ime in login.
2.7.9. Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe, se bodo reševali prek dopisov in pogajanj z uporabo izvensodnega (reklamacijskega) reda. V primeru, da stranki dogovora ne moreta doseči, lahko katera koli zainteresirana stranka zadevo preda v obravnavo sodišču s splošno pristojnostjo v kraju, kjer se nahaja imetnik pravic.
Priloga Pravila igre k Uporabniški pogodbi med imetnikom pravic in uporabnikom
Ta dokument je priloga k Uporabniški pogodbi in ureja pravila sodelovanja in vedenja uporabnika v igri, omejitve dejanj uporabnika v igri, pa tudi odgovornost uporabnika za neizpolnjevanje takšnih pravil in nespoštovanje omejitev, pravic imetnika pravic do uporabe ukrepov glede uporabnika, ki so določeni v uporabniški pogodbi, in pogoje takšnih ukrepov. Spoštovanje pravil igre je nujen pogoj za uporabnikovo sodelovanje v igri, pa tudi za prejemanje storitev in dodatnih storitev.
Pravila igre veljajo tako v igri kot tudi na spletni strani igre, med drugim tudi na forumih.
Ta pravila določajo vedenje uporabnikov v igri in na uradni spletni strani igre, med drugim tudi na forumih igre. Pravila vedenja so sestavljena z namenom, da bi preživljanje časa vsakega uporabnika v igralnem svetu bilo karseda prijetno. Neupoštevanje pravil lahko privede do blokade ali izbrisa
Uporabniškega imena uporabnika brez nadomestila za uporabnikove stroške (če je le-te imel).
1. Registracija v igri
1. Registracija uporabnika je nujen pogoj za sodelovanje v igri in prejemanje dodatnih storitev, ki jih nudi imetnik pravic.
2. Registrirajo se lahko le fizične osebe. Le individualne fizične osebe se sprejemajo kot avtorizirani uporabniki (ne skupine, ne družine, ne soprogi itd.). Če je uporabnik mladoleten, s tem, ko pošlje zahtevek za registracijo, potrjuje, da ima pridobljeno soglasje zakonitih predstavnikov.
3. Pri registraciji mora uporabnik posredovati login uporabnika v igri in registrirano elektronsko pošto. Login v igri ne sme kršiti pravic tretjih oseb in mora ustrezati splošno sprejetim moralnim načelom. Pri tem elektronski naslov in/ali naslov vira ne more biti enak uporabniškem imenu uporabnika v igri. Uporabnik se lahko v igri (na določenem viru (strežniku) registrira le enkrat. Poleg tega je uporabnik pri registraciji v igri obvezan uporabiti ustrezen jezik vira (jezik ustreznega jezikovnega področja).
4. Pri uspešni registraciji lahko uporabnik ustvarja in neodvisno upravlja uporabniški račun.
5. Uporabnik pod nobenimi pogoji nima pravice do uporabe podatkov o vstopu drugega uporabnika, razen če pravila igre ne omogočajo posebnih izjem.
6. Uporabnik lahko uporablja le en uporabniški račun v igri. Večuporabniški računi se lahko kadarkoli izbrišejo ali blokirajo po volji imetnika pravic.
2. Splošne določbe
1. Uporabnik je lastnik uporabniškega računa in nima pravice geslo posredovati drugim uporabnikom igre, razen če gre za fizično osebo, ki ni uporabnik igre.
Uporabnik, ki je posredoval geslo, je odgovoren za upoštevanje pogojev pogodbe in njenih prilog.
2. Maksimalna količina uporabnikov, ki lahko igrajo z enega računalnika: 1 (eden).
3. Posredovanje vira:
Vsak uporabniški račun se mora uporabljati le za doseganje lastnega uspeha in ne za uporabo s strani drugih uporabnikov.
Posredovanje vira med igralci, ki skupaj uporabljajo računalnik, med namestnikom in tistim, ki ga nadomeška, je prepovedano.
4. S pomočjo različnih komunikacijskih sredstev, ki jih predvideva igra (vključno, vendar ne omejeno s forumi za diskusijo, pošto, klepeti, dnevniki, odzivi gostov itd., pa tudi v funkciji komentarjev), lahko uporabnik na spletnih straneh imetnika pravic objavlja lastno vsebino. V zvezi s tem imetnik pravic posreduje izključno tehnična sredstva za izmenjavo informacij. Uporabnik nase prevzema odgovornost za svojo vsebino takšnih informacij in se obvezuje, da bo imetnika pravic popolnoma zaščitil pred kakršnimi koli tožbami in spori s strani tretjih strank.
Imetnik pravic ne prevzema odgovornosti za vsebino informacij, ki jih je vnesel uporabnik. Uporabnik predloži imetniku pravic pravico, da uporabi vsebino informacij, ki jih je vnesel.
Imetnik pravic poudarja, da imetnik pravic nima aktivnega sistema sledenja vsebini, vendar se namesto tega izvajajo izbirna preverjanja.
Poleg tega ima vsak uporabnik možnost, da imetniku pravic sporoči o sumu nezakonite vsebine.
3. Omejitve za uporabnike igre:
1. Uporabnik je obvezan upoštevati vsa pravila in omejitve, ki jih določajo ta Pravila, licenčna pogodba in uporabniška pogodba.
2. Uporabnik je obvezan spoštovati pravico drugih uporabnikov do udeležbe v igri in s svojimi dejanji ne more ustvarjati situacije, v katerih bi bile lahko pravice drugih uporabnikov kršene in/ali omejene.
3. Uporabniku je prepovedano namerno izvajanje kakršnih koli dejanj, ki bi oteževala ali onemogočala dostop do igre drugim uporabnikom, pa tudi namerno izvajanje kakršnih koli dejanj, ki bi oteževala ali onemogočala administraciji izpolnjevati njene obveznosti, ustvarjanje v igri namernih preprek za ostale uporabnike, ki niso predvidene v procesu igre.
Uporabnik ne more pod nobenimi pogoji: vlamljati/skušati vlomiti programske komponente in/ali prestrezati podatke, ki jih strežnik prejema ali oddaja, ustvarjati ali uporabljati metode goljufanja, vlome in programske produkte tretjih oseb, ki bi lahko spremenili rezultate igre, uporabiti programsko opremo, ki bi omogočala »pridobivanje podatkov« drugih uporabnikov ali na kakršen koli drug način preprečuje zbiranje informacij, ki se nanašajo na igro. Druga dejanja z enakim rezultatom so prav tako PREPOVEDANA. Uporabnikom je prepovedano razmnoževanje ali namerno pridobivanje informacij, ki omogoča pridobitev dostopa do računov uporabnikov v igri ali na spletni strani igre. Uporabnikom je prepovedano razmnoževanje povezav na stranske vire, ki vsebujejo takšne informacije, pa tudi uporaba informacij, ki omogočajo pridobitev dostopa do računov drugih uporabnikov v igri ali v viru igre.
Uporabnikom je prepovedano kakršno koli prilagajanje, spreminjanje, dekompilacija, prodaja, razmnoževanje prilagojenih materialov igre v celoti ali delih; uporaba programskih napak, spreminjanje programske kode, pridobivanje nesankcioniranega dostopa do strežnika in podatkovne baze igre. V posameznih primerih ima imetnik pravice pravico takoj ustaviti uporabnikov dostop do igre in se obrniti na na organe za notranje zadeve za preiskavo kršitve in ugotavljanje prisotnosti oziroma odsotnosti prestopkov, ki jih predvideva Kazenski zakonik Ukrajine ali podobni zakoniki držav, v katerih biva kršitelj.
4. Uporabniku v Igri je prepovedano brez posebnega zasebnega dovoljenja Imetnika pravic organizirati in/ali sodelovati v pogodbenih bitkah z drugimi Uporabniki, preko katerih lahko pridobijo konkurenčne prednosti, tudi v obliki virov, izkušenj junaka ali frakcijskega ratinga. Tudi je prepovedano opravljati naslednja dejanja z vsakim objektom znotraj igre, vrednostjo, Storitvijo, igralskim plačilnim sredstvom:
menjava katerih koli igralnih objektov, vrednosti, storitev, igralnih plačilnih sredstev za zunajigralne vrednosti;
Prodaja storitev izven igre in/ali za zunajigralne vrednosti, vključno z gotovino;
Nakup storitev za zunajigralne vrednosti, vključno z gotovino;
Razglašanje informacij o uporabnikovi nameri izvesti navedena dejanja, tako s strani samega uporabnika kot s strani tretjih oseb.
5. Uporabniku je prepovedano v igri ustvarjati in uporabljati bote (igralne junake, ki jih upravlja program), druge programe, kakršna koli tehnična in/ali druga sredstva za tekmovanje uporabnika v igri.
6. Uporabnikom je prepovedano uporabljati kakršne koli znotrajigralne napake in napake katere koli pomožne programske opreme v igri. Uporabnik, ki je ugotovil tovrstne napake igre, mora to sporočiti imetniku pravic.
7. Uporabniku je tudi prepovedano objavljati ali razglašati na spletnih straneh imetnika pravic, med drugim tudi informacije, vključno, vendar ne omejeno s komunikacijskimi sredstvi, sporočila, ki:
kršijo pravice intelektualne lastnine tretjih oseb;
vsebujejo »pisma sreče« ali sheme finančnih piramid;
jih je mogoče zamenjati za sporočila imetnika pravic;
vsebujejo osebne podatke drugih uporabnikov in/ali tretjih oseb;
so reklama, vključno z ustvarjanjem kakršnih koli povezav na spletne strani brez predhodnega soglasja imetnika pravic.
Uporabnikom je prepovedano razglašanje govoric in klevet o imetniku pravic, drugih uporabnikih, igri v celoti in informacij, ki blati poslovno dobro ime imetnika pravic.
Uporabnikom je prepovedano posredovati neželeno pošto (informacijska sporočila in objave, ki niso povezane s procesom igre), fluid (večkratno ponavljanje, obnavljanje, kopiranje itd. informacij) v katerih koli oblikah klepetov igre.
Uporabnikom je prepovedana uporaba katerih koli necenzuriranih, žaljivih, provokativnih ali z igro ne predvidenih besed in simbolov v kateri koli obliki v nazivih ali opisih junakov in drugih igralnih objektov, uporaba katerih koli necenzuriranih, žaljivih, provokativnih ali z igro nepredvidenih besed in simbolov v nazivih ali opisih v igri registriranih združenj igralcev (na primer, cehovsko).
Uporabnikom je v procesu igre prepovedana uporaba nenormativne leksike, žalitev, groženj z nasiljem ali fizičnimi pretepi, objavljanje reklame za narkotike, pornografskih materialov ali drugih vsebin, ki vsebujejo te materiale v odprtem dostopu, propagande nestrpnosti do rasne, nacionalne, verske, kulturne, ideološke, spolne, jezikovne ali politične pripadnosti, med drugim nacizma, gašizma, fanatizma in terorizma. Vse kar je v tem članu navedeno je uporabniku v procesu igre prepovedano uporabljati, četudi je to napisano s presledki in/ali besedami in/ali zamenjavo določenih besed/črk s katerimi koli znaki in/ali s prečrkovanjem v latinici.
8. Uporabnikom je prepovedano objavljanje ali prenos datotek, ki vsebujejo viruse, trojance, programske črve, časovne bombe, canselbote, poškodovane datoteke ali drugo podobno programsko opremo, ki lahko škodi igri ali otežuje delovanje tujih računalnikov.
9. Uporabnikom je prepovedano ustvarjanje imen junakov ter združenj junakov in drugih razlikovalnih lastnosti, ki nakazujejo pripadnost imetniku pravic ali njegovim partnerjem.
10. Uporabnik ne sme kršiti lokalne zakone tiste države, rezident katere je. uporabnik samostojno odgovarja za nespoštovanje takšnih norm.
4. Končne določbe:
1. Imetnik pravic samostojno odloča o tem, kaj se šteje za kršitev teh Pravil igre.
2. V primeru kršitve Pravil igre s strani uporabnika ima imetnik pravic pravico, da uporabi sledeče kazni:
omeji uporabniku uporabo notranje pošte;
prisilno preimenuje junaka, združenje igralcev ali igralne objekte;
odvzame predmete, znotrajigralno valuto ali druge igralne vrednosti;
omeji, ustavi ali popolnoma prekine dostop do uporabniškega računa;
izbrište junake ali uporabniške račune (uporabniški račun),
prekine pogodbo.
3. V primeru priznanja krivde in soglasja uporabnika na nadaljnje temeljito upoštevanje teh Pravil ima imetnik pravic pravico, da določi kazen za predčasno deblokado uporabniškega računa, pri čemer ima imetnik pravic pravico, da odkloni predčasno deblokado brez razlage vzrokov.
ZAČETEK IGRE POMENI BREZPOGOJNO SOGLASJE UPORABNIKA S POGODBENIMI POGOJI IN JE POTRDITEV JAMSTEV S STRANI UPORABNIKA GLEDE DOLOČB TE POGODBE.PRIVACY POLICYLast updated on May 24th, 2018
1. General provisions.
Elyland Investment Company Limited (hereafter referred to as «We» or «Company») takes all the necessary measures to process and protect the personal data of players of the game My Lands: black gem hunting (hereafter referred to as «Game»).
This policy (hereafter referred to as «Policy» or «Privacy Policy») as well as the End User License Agreement and all its addenda, regulate issues related to the collection, storage and processing of personal and other data of the players participating in the Game, which the Company collects as a result of You using the Game. To ensure transparency and security, Our Privacy Policy as set forth below will inform You about the nature, scope, and purpose of the personal data processed by Us. This Privacy Policy also explains how personal information (personal identifiable information, personal data) is collected, used and disclosed by Us while using the Game, or any related services made available through this application, or when You otherwise interact with Us.
We reserve the right to update this Privacy Policy at any time without prior notice. We will process data in accordance to the Privacy Policy that you have consented to at the time of your consent. Upon a change in Policy, we will alert you with a conspicuous in-Game banner notice; your continued use of the Game and/or its services will constitute Your consent to the updated Policy. Use the “Last Updated” date in this Policy to determine when it was last changed.
Please note that We may combine the information We collect from You independently with the data that You provide Us with.
Capitalized terms that are used in this document signify the same concepts as those in the EULA.

2. Information on the person (controller) who controls the processing of players’ personal and other data in the Game:
Elyland Investment Company Limited, HE 266867, address: 7 Florinis, Greg Tower, 2nd floor, 1065, Nicosia, Cyprus. You can contact Us via support_si@elyland.net or legal@elyland.net.

3. What do we mean under personal identifiable information or personal data?
Personal data or personal identifiable information means any information relating to an identified or identifiable natural person. The definition of personal data now encompasses not only natural person’s explicit identifiers like name or address, but also any online identifiers (for example, IP address, Your device ID etc.) together with other personal data.

4. Categories of information We collect.
We collect, process, or use the following categories of personal and other data:
Your nickname, email address used for registration in the Game;
Information about Your in-Game transactions;
Your identifiers in social networks and age-related interval, if You log in the Game using such networks;
Your name, address, other data that you have provided while contacting Us via telephone, email or in any other way, especially using the contact forms in the Game or on the Website of the Game;
Technical information such as Your IP address, which is used to connect Your device to the internet, information identifying Your device, Google advertising ID (or advertising ID for users of iOS), Your internet browser data, the operating system on Your device, the trademark and model of Your device, the time settings, the time of logging into the Game, information regarding Your usage of the Game (what Game sections You visit, how long the game process takes etc.), and demographic data (gender).
Data that You have sent to Us through an online survey or support ticket.
Payment information: We do not collect any payment data or personal payment data. Payments that You may make for the purpose of purchasing Additional Services or objects in the Game, will be processed by the payment processor according to its confidentiality and security policy. However, Our payment services provider disclose to Us some categories of users data related to their payments, in particular cardholder name, expiration date of your card, sum of the transaction, number of Your account or electronic wallet, etc.
When You make a payment for Additional Services in Our Game, You will be redirected to the web pages of the respective payment systems depending on the payment method chosen, and will have to personally provide all of the data required by such payment systems for the purpose of processing the payment. When using a debit or credit card to purchase Additional Services, You will be required to enter the following data: PAN, cardholder name, service code, expiration date on the website of the payment system. When purchasing Additional Services via electronic payment systems, You will be required to provide the number of Your account or electronic wallet.

5. Children’s data
We understand that Our Game can be used by children. We will process personal data in relation to children according to all legal requirements and will do Our best to safeguard it. For the purposes of this privacy policy, “children” are individuals who are under the age of sixteen (16).

6. When do We collect information?
We collect information from You when You register in the Game, log into the Game, play, surf the Website of the Game, subscribe to a newsletter, fill out a form or enter information on the Website of the Game, contact Us, respond to a survey or marketing communication, or use certain other Game features.
We may receive information about You from third parties, for example, if You decide to log into the Game using any of Your accounts on other platforms. We may combine such information received from third parties with the data that You provided Yourself or that has been collected automatically. All kinds of information will be processed according to this Policy.
If You do not ask Us to delete certain data beforehand, We will store it for the period indicated by law, or necessary for the realization of the purposes for which We have collected it. In any case We may retain your personal information so long as Your account is active.

7. Purposes for processing information according to this Privacy Policy.
We collect and process your personal data in order to:
Fulfill Our duties as specified in EULA,
Provide You with the services in the Game and access to the Game that You expect from Us and customer support per Your request;
Provide You with information about the Game and the services in the Game, e.g. notifications about changes in the Game, and/or rules that regulate the process of the Game;
Improve the Game and services it offers, including technical part of the Game, making sure players abide by the Game rules, ensuring players’ safety in the Game;
Process transactions and send notices about Your transactions;
Administer the Website of the Game and the application, performing internal operations, including the detection and fixing of any bugs on the Website of the Game or the application; data analysis, testing, statistics and control purposes, using anonymous or pseudonymized personal data;
Resolve disputes and troubleshoot problems;
Prevent potentially prohibited or illegal activities, and enforce Our EULA, Game Rules or other legal documents;
Ensure the security of Our Game and the Website;
Beyond these purposes, we process your data only if you have granted express consent for its stated purposes (for example, market to you specifically, such as through email remarketing and web retargeting).

8. What is the legal basis for processing your personal information?
We are committed to protecting Your privacy and handling Your data in an open and transparent manner and as such We process Your personal data for one or more of the following reasons:
For the performance of a contract. We process personal data in order to offer services based on contracts (EULA) with Our customers but also to be able to complete the procedure so as to enter into a contract with prospective players. The EULA terms and conditions provide more details of the relevant purposes.
For compliance with a legal obligation. There are a number of legal obligations emanating from the relevant laws to which We are subject as well as statutory requirements (i.e. financial reporting, paying taxes). Such obligations and requirements impose on Us necessary personal data processing activities for compliance with, for example, court orders, tax law or other reporting obligations.
For the purposes of safeguarding legitimate interests. We process personal data so as to safeguard the legitimate interests pursued by Us or by a third party. A legitimate interest is when we have a business or commercial reason to use Your information. But even then, it must not unfairly go against what is right and best for You. Examples of such processing activities include: initiating legal claims and preparing our defense in litigation procedures: measures to manage business and for further developing Our Game and related services.
You have provided your consent. Provided that You have given Us Your specific consent for processing (other than for the reasons set out hereinabove) then the lawfulness of such processing is based on that consent. You have the right to revoke consent at any time. However, any processing of personal data prior to the receipt of Your revocation will not be affected.

9. Transfer of information to third parties.
We do not sell or rent Your personal information to third parties. We do not transfer Your personal data to third parties, with the exception of cases as specified in the Privacy Policy.
Services providers. We may use third party companies and individuals for the purpose of developing and supporting the Game and Website, providing access to the Game on Our behalf and services in it (e.g., without restriction, hosting and operating the Website, database management, web analytics pertaining to the processing of payments, detecting fraudulent activities, and improving the Game’s Website and application, or helping Us in analysing the practices of Your usage of the Game). Such third parties may have access to Your personal data within the context of performing such work on Our behalf. These processors may be located outside the European Union. Please note that the Company grants access to any information under the condition that the third party ensures the safety of the information to which it may have access according to the data protection laws and the GDPR.
In particular, We work with (or may work with in the future) network advertisers, advertising agencies, providers of analytics services and other providers, which provide Us with information regarding the traffic on the Website and Game application, including the pages visited and actions taken by a player; support Our advertisements on other websites, mobile applications and other places on the internet; provide Us with information on the usage of the Game and the effectiveness of Our advertisements. Our service providers may collect certain information about Your visits and actions in the Game, as well as other websites or services. They may also install and gain access to their own tracking technologies on Your technical device (including cookies and web beacons) and may use this information to show You targeted advertisements, provided You give Your consent to these activities.
We may also share Your personal information with other entities of our corporate group. Such disclosure is regulated by our internal corporate privacy policies.
It must be noted that we may disclose information about You for any of the reasons set out hereinabove, or if We are legally required to do so, or if We are authorized under our contractual and statutory obligations, or if you have given Your consent to do so. All data processors appointed by us to process customer data on our behalf are bound by contract to comply with the GDPR provisions.
Under the circumstances referred to above, recipients of personal data may be, for example: supervisory and other regulatory and public authorities; external consultants, financial and business advisors; auditors and accountants; marketing operators; card payment processing companies; file storage companies, archiving and/or records management companies, cloud storage companies; companies who assist us with the effective provision of our services to you by offering technological expertise, solutions and support; website and advertising agencies. Our content may link to third party websites to provide relevant references. We are not responsible for such external content, which may contain separate privacy policies and data processing disclosures.
We may disclose your personal information if required by law, regulation, or other legal subpoena or warrant. We may also disclose your personal information to a regulatory or law enforcement agency if we believe it to be necessary to protect the rights, property, or personal safety of Our Company, its customers or any third party.

10. Cross-border data transmission.
Your personal data may be stored on servers that are located beyond the borders of Your country of origin or residence. We take all technical and organizational measures to ensure the security and safety of any of Your personal data that may be stored and processed outside of Your local jurisdiction. Personal data of the EU residents is kept within EU territory.

11. Changing or deleting Personal data or other information on a player, and refusal to provide such data.
If You wish to find out what information about You is being stored, You may do so by sending Us a request at this email: legal@elyland.net. You can also send Us a request to delete or change Your personal data. Please note that in the case of deletion of data, some or all of the Game’s functions may become unavailable to You.
At Your request, We will delete Your personal data and will make a commercially reasonable effort to delete any other information related to You. However, certain data will be stored on Our servers even after the deletion of Your personal data. For example, some personally-non-identifiable information related to You may be stored in Our archives for the purposes of administration. Besides, the requirement of information deletion is conditioned by the need of complying of legal obligations and resolving possible disputes. You should also understand that it is not always technically possible to completely remove certain information from Our databases.
Additionally, We will not delete any information that You Yourself have posted publicly in the relevant sections of the Game. Please note that neither You nor the Company can delete all copies of any information that has been previously transmitted to other persons in the Game.

12. How do We protect Your information?
Our servers and other devices as well as software used in the Game and Website are scanned on a regular basis for security holes and known vulnerabilities in order to make Your user experience as safe as possible.
We use regular malware scanning. Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems, and are required to keep the information confidential. We provide training to Our employees on data protection best practices and require them to enter into a confidentiality agreement. In addition, all personal information You supply is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology.
We implement a variety of security measures when a player interact with the Game, places an order enters, submits, or accesses their information to maintain the safety of Your personal information. However, while We use all reasonable efforts to protect Your personal information, We cannot guarantee the absolute security of Your data submitted through Our application and Website.

13. Do We use “cookies”?
Yes. When You use The Game or You visit the Website, Our system automatically collects information about Your visit, such as Your browser type, Your IP address, and the referring website.
This collection may be done in conjunction with Our vendors and partners (see data processors list below). We may receive from them general demographic or usage data of Our Game players. We do not use automatically collected information to identify You personally without collecting additional consent.
Such information is typically collected using web cookies, web or email pixels (also known as beacons), embedded hyperlinks, and similar tools. Popular browsers can generally be set to disable or delete individual cookies. See below for the types of cookies We use and their respective purposes.
Required Cookies: enable the navigation and basic functionality of the Game, e.g., access to protected areas of the Game.
Functional Cookies: allow Us to analyze Your Game usage and your selections (e.g. your login name, language, or region), so We can save these settings and offer You a more personalized experience.
Advertising Cookies: allow Us to better assess the effectiveness of Our content marketing and advertising efforts. These cookies are provided by Our third-party partners to analyze and track site visit and sign ups stemming from advertising. We do not share Your personal information (such as name or email) to third-party providers outside of site visit data collected directly by such Advertising Cookies, though Your website visit data may be linked with other personal information collected elsewhere by such third-party providers. Such external data processing is governed by the privacy policies of these third-party providers.
See below for descriptions about the cookies used on Our site and how You can opt out from them.
Required Cookies
Our Game stores various cookies that are required for the navigation and usage of it.
Opt-out: You can configure your browser to disable these Required Cookies. This may reduce the game functionality.
Google Analytics (Functional Cookies)
Our Game use Google Analytics (https://analytics.google.com/), a web analysis service of Google, Inc. (“Google”). Learn more from their Terms of Service (https://www.google.com/analytics/terms/us.html) and Privacy Policy (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).
Opt-out: Download the browser plugin “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google AdWords (Advertising Cookies)
Our Game uses Google AdWords (https://adwords.google.com/) Conversion Tracking cookie to measure and optimize the performance and user experience related to Our ads in Google Search or selected Google Display Network sites. Learn more about Google’s privacy policy here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Opt-out: Visiting Google’s Ads Settings (http://www.google.com/settings/ads).
We use cookies to:
Help remember and process Your choices in Your account.
Understand and save Your preferences for future visits.
Keep track of advertisements.
Compile aggregate data about site traffic and site interactions in order to offer better site experiences and tools in the future. We may also use trusted third-party services that track this information on our behalf.
You can choose to have Your device warn You each time a cookie is being sent, or You can choose to turn off all cookies. You do this through Your browser settings. Since browser is a little different, look at Your browser's help menu to learn the correct way to modify Your cookies. If you turn cookies off, some of the features that make your site experience more efficient may not function properly. Some of the features that make your site experience more efficient may not function properly.

14. Contact details
If You have any questions concerning the procedures We use to process Your information, or information related to You in the Game, kindly submit them at the following email: legal@elyland.net or via the contact form on the Game’s Website.